Via practica 10/2007

PREHĽAD POŠKODENÍ PERIFÉRNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.

Neuropatia je obvykle krátkym pomenovaním poruchy periférneho nervstva, čo znamená nejaké ochorenie periférneho nervu alebo periférnych nervov. Existujú 4 hlavné formy poškodenia periférnych nervov: polyneuropatia, autonómna – viscerálna neuropatia, mononeuropatia – ochrnutie periférneho nervu a mononeuritis multiplex. Najčastejšou formou je polyneuropatia, ktorá postihuje prevažne chodidlá a predkolenia a tá je podľa príčiny: diabetická, z infekcie herpes vírusmi (VZV, HIV-AIDS), toxická, alkoholická, z chronickej traumy (ako sú opakované profesionálne pohyby) alebo z akútnej traumy (vrátane chirurgického poranenia), z rozličných neurotoxických a autoimúnnych porúch, ako sú celiakia, ktorá môže zapríčiniť približne 16 % prípadov neuropatie malých nervových vlákien nahých C-vlákien, ktoré sú obalené v invagináciách membrán Schwanových buniek. Myelinizácia zvyšuje rýchlosť vedenia axónov; nemyelinizované C vlákna vedú signály rýchlosťou okolo 1m/s, zatiaľ čo hrubé myelinizované A vlákna vedú signál rýchlosťou 40 – 100 m/s. Neuropatická bolesť je častá pri karcinóme, a to buď ako dôsledok priameho tlaku na periférne nervy alebo ako nepriaznivý účinok imúnnych prípadne endotoxických podmienok (paraneoplastické neuropatie), existujú ale aj neuropatie ako dôsledok – vedľajší účinok chemoterapie. V mnohých prípadoch je neuropatia „idiopatická”, t. j. nenájdeme žiadnu príčinu. Postihnutie zadných koreňov miechy známe pod menom „posterior rami syndrome” spôsobuje občas silné bolestivé utrpenie – dolores nocturni tabici. Opioidy sú iba terciárnymi liekmi, a preto sa s ich aplikáciou netreba unáhliť. Lokálne anestetikum lidocain, ketamin, neurontin sa často používajú. Lokálna aplikácia 100 mg/g PLO gel pri bolestivom syndróme karpálneho tunela, spolu s lokálnou aplikáciou capsaicinu uvoľňujú nočné bolestivé parestézie. Používajú sa antidepresíva, antikonvulzíva (CBZ, lacosamide) 100 mg/g PLO aplikovaný na oblasť karpálneho tunela. Krém obsahujúci capsaicin je účinný pri mnohých miestnych bolestivých syndrómoch spôsobených uvoľnením neurotransmiterov bolesti. Redukcia aktivity sympatických nervov α-blokátorom clonidínom, β-blokátormi, blokátormi kalciových kanálov ako je verapamil, NMDA antagonistami má analgezujúci vplyv. Niektoré opioidy ako je methadone, dextromethorphan sú užitočné, pomáha aj transkutánna elektrická stimulácia (TENS) tak, že prechodne uvoľňuje bolestivý distress. Fajčenie marihuany pomáha pri liečbe HIV polyneuropatie. Fototerapeutické prístroje emitujú svetlo blízke infračervenému spektru, charakterizovanému vlnovou dĺžkou 890 nm. Verí sa, že táto vlnová dĺžka stimuluje uvoľnenie NO a spôsobuje vasodilatáciu a dilatáciu venul a kapilár, zvýši prekrvenie orgánov v mikrocirkulačnom systéme. Iné spôsoby liečby sú interferenčná stimulácia, akupunktúra, meditácie, kognitívna liečba a predpísané cvičenia.

Kľúčové slová: mononeuropatia, polyneuropatia, EMG, C-nemyelinizované vlákna, autonómna neuropatia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PERIPHERAL NERVE DISORDERS

Neuropathy is usually short for peripheral nerve disorder, meaning a disease of the peripheral nerve or nerves. The four major forms of nerve damage are polyneuropathy, autonomic neuropathy – visceral neuropathy, mononeuropathy-peripheral nerve palsy, and mononeuritis multiplex. The most common form is peripheral polyneuropathy, which mainly affects the feet and legs are as followed: Diabetic neuropathy, herpes virus infection neuropathies, HIV-AIDS, toxins, alcoholism, chronic trauma (such as repetitive motion disorders – professional – glass cutter neuropathy) or acute trauma (including surgery), various neurotoxins and autoimmune conditions such as celiac disease, which can account for approximately 16 % of small fiber neuropathy cases. Unmyelinated or „small-fiber“ axons are enclosed within invaginations of the Schwann-cell membranes. Myelination increases axonal conduction velocity; unmyelinated C fibers conduct signals at about 1 m/s, whereas thickly myelinated A fibers conduct signále at 40 to 100 m/s. Neuropathic pain is common in cancer as either a direct result of the cancer compression on peripheral nerves or as an immune and endotoxic side effect of neoplastic condition (paraneoplastic neuropathies); there are also polyneuropathies as a side effect of many chemotherapy drugs. In many cases the neuropathy is „idiopathic,“ meaning no cause is found. A form of spinal nerve entrapment called Posterior Rami Syndrome can lead to neuropathic pain (e.g. dolores nocturni in tabes dorsalis cases). Treatment. Opioid analgesics are to be considered only as a tertiary treatment. Topical agents – lidocaine, ketamine, neurontin, 100 mg/g PLO gel including Carpal Tunnel Syndrome, Capsaicin cream can be beneficial in several neurogenic pain disorders, which causes release of the pain neurotransmitter substance, antidepressants, anticonvulsants (CBZ, lacosamide). Reducing the sympathetic nerve activity alpha-blocker clonidine, beta-blockers, calcium channel blockers such as verapamil, NMDA antagonism have also analgesic effects. Several opioids, particularly methadone and dextromethorphan are usefull, transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) reliefs transiently painfull distress, smoking marijuana is beneficial in treating HIV-associated peripheral neuropathy and in panfull conditions of MS patients. Phototherapy devices emit near infrared light typically at a wavelength of 890 nm. This wavelength is believed to stimulate the release of nitric oxide, an endothelium-derived relaxing factor into the bloodstream, thus vasodilating the capilaries and venuoles in the microcirculatory system. Other treatment modalities are: interferential stimulation, acupuncture, meditation, cognitive therapy, and prescribed exercise.

Keywords: mononeuropathy, polyneuropathy, EMG, C-small fibers, autonomic neuropathy.