Via practica 5/2012

Predoperačná príprava pacientov podstupujúcich operáciu srdca – čím môže prispieť praktický lekár? Časť I: Optimalizácia nutrície, glykémie. Kompenzácia respiračných, renálnych a koagulačných parametrov.

MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD., MUDr. Adrián Kolesár, MUDr. Peter Čandík, PhD., MUDr. František Sabol, PhD.

Cieľom predoperačnej prípravy pacienta pred kardiochirurgickou operáciou je optimálne skorigovať ovplyvniteľné rizikové faktory – stav nutrície, glykémie, respiračnej a kardiálnej kompenzácie, renálnych funkcií a koagulačných parametrov. To všetko v snahe eliminovať, resp. zmierniť riziko vzniku pooperačných komplikácií, ktoré významne predlžujú dĺžku hospitalizácie a siahajú na rezervy pacienta zotavujúceho sa po závažnom výkone.

Kľúčové slová: aortokoronárny bypass, náhrada chlopní, komplikácie, rizikové faktory, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Preoperative preparation of patients undergoing cardiac surgery – how may the practioners help? Part I: Optimization of nutrition, blood glucose. Compensation of respiratory, renal and coagulation parameters.

The aim of preoperative preparation of the patient before cardiosurgery is to optimally correct the modifiable risk factors – status of the nutrition, glycemia, respiratory and cardiac compensation, renal functions and coagulation parameters. This is all in an effort to eliminate, respectively mitigate the risk of postoperative complications, which significantly prolong the length of hospitalization and deplete the reserves of the patient recovering from major surgery.

Keywords: coronary artery bypass, valve replacement, complications, risk factors, prevention.