Via practica 4/2020

Praktický lékař a demence

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Článek se zabývá rolí praktického lékaře v péči o pacienty s demencí. Vychází z nedávno publikovaných doporučení, konsenzů, přehledových studií a evidence-based doporučení, a také z informací a diskusí v rámci Alzheimer Europe. Roli praktického lékaře chápeme jako klíčovou a naprosto nezastupitelnou, a to jak v prevenci, kdy je to právě praktický lékař, kdo může včas intervenovat a ovlivnit významné rizikové faktory, tak i v diagnóze a terapii. Praktický lékař by měl být prvním, kdo rozeznává příznaky demence a provází pacienta diagnostickým procesem, podílí se na nastavení potřebných opatření a plánu péče, zvládání příznaků a komorbidit, které demenci provázejí. Je odborníkem, na kterého se obracejí lidé žijící s demencí v průběhu celé trajektorie progrese tohoto syndromu a také jejich rodinní pečující.

Kľúčové slová: demence, Alzheimerova nemoc, prevence demence, rizikové faktory demence, časná diagnóza, včasná diagnóza, management demence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

General practitioner and dementia

The article focuses on the role of general practitioner in the care of patients with dementia. It is based on recently published recommendations, consensus, reviews and evidence-based recommendations as well as information and discussions within Alzheimer Europe. We understand the role of general practitioner as a key and irreplaceable one. In prevention, it is a practitioner, who can intervene in time and influence important risk factors, as well as in diagnostic process and therapy. The practitioner should be the first to recognize the symptoms of dementia and accompany the patient through the diagnostic process, care planning, symptom management and management of co-morbidities. He is an expert who supports persons with dementia and their family caregivers over the entire trajectory of progression of this syndrome.

Keywords: dementia, Alzheimer´s disease, prevention of dementia, risk factors of dementia, early diagnosis, timely diagnosis, management of dementia