Via practica 12/2006

Povinnosti praktického lekára a pacienta pri predchádzaní prenosných ochorení

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

Od 1. júna 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom sa zasahuje do dôležitej povinnosti zdravotníckych pracovníkov – ich mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania. Zákon o verejnom zdravotníctve ustanovuje povinnosti lekára vo vzťahu ku hláseniu prenosných ochorení, čím vo verejnom záujme zasahuje do inak rešpektovanej mlčanlivosti lekára.

Kľúčové slová: prenosné ochorenia, zákonná úprava, Slovensko, hlásenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť