Via practica 2/2020

Používanie ibuprofénu a inhibítorov ACE u pacientov s COVID-19

MUDr. Mgr. Jaroslav Hrenák, PhD., MUDr. Kristína Repová, PhD.

Od vypuknutia pandémie infekcie novým koronavírusom SARS-CoV-2 sa medzi odbornou aj laickou verejnosťou začalo diskutovať o vplyve niektorých liekových skupín na prognózu a priebeh COVID-19. Do tohto času nie sú známe žiadne experimentálne alebo klinické práce o negatívnom vplyve ibuprofénu, iných nesteroidných protizápalových liekov (NSAID), inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE) a blokátorov angiotenzínových receptorov typu I (sartanov) na priebeh COVID-19. Viaceré medzinárodné zdravotnícke organizácie neodporúčajú indikačné zmeny užívania NSAID a odporúčajú pokračovať v liečbe ACE inhibítormi alebo sartanmi u indikovaných pacientov bez ohľadu na COVID-19.

Kľúčové slová: COVID-19, ibuprofén, inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, sartany

COVID-19, ibuprofén, inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, sartany

Since the outbreak of the novel coronavirus SARS-CoV-2, the effect of some drugs on the prognosis and course of COVID-19 has been discussed among professionals and the general public. To date, no experimental or clinical studies on the negative effects of ibuprofen, other non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors, and type I angiotensin receptor blockers (sartans) on the course of COVID-19 are known. Several international health organizations do not recommend changes in the indication of NSAIDs and recommend continuing treatment with ACE inhibitors or sartans in indicated patients regardless of COVID-19.

Keywords: COVID-19, ibuprofen, angiotensin-converting enzyme inhibitors, sartans