Via practica 3/2004

Poučenie a súhlas pacienta

JUDr. MUDr. Peter Kováč

Poučenie pacienta náležitým spôsobom o charaktere jeho ochorenie a o zamýšľaných zdravotníckych výkonoch je základným predpokladom úspešného terapautického vzťahu. Bez poučenia o zdravotnom výkone a jeho charaktere nie je mysliteľné, aby pacient mohol náležite uplatniť svoje právo súhlasiť so zdravotnou starostlivosťou. Okrem toho je tiež nevyhnutné si uvedomiť, že náležité poskytovanie poučenie pacientovi je neoddeliteľným predpokladom postupu lege artis so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť