Via practica 3/2022

Potravinová a nutričná gramotnosť – 2. časť

Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., prof. Ing. Jozef Golian, Dr., MUDr. Peter Chlebo, PhD.

Výskyt obezity medzi dospelými a dospievajúcimi je na Slovensku na vzostupe a v súčasnosti je vyšší ako priemer EÚ. Čiastočne sú za to zodpovedné nesprávne stravovacie návyky a nízka úroveň fyzickej aktivity. Nutrične nekvalitná výživa je jedným z hlavných faktorov, ktoré podporujú výskyt chronických chorôb. Vzhľadom na veľký význam stravovania a výživy pri prevencii chronických chorôb je potravinová a nutričná gramotnosť dôležitou súčasťou celkovej zdravotnej gramotnosti. Potravinová a nutričná gramotnosť je viac než len súhrn akademických vedomostí o potravinách a živinách a patrí sem aj schopnosť prijatým informáciám rozumieť, ďalej vôľa a motivácia pre prijatie pozitívnych zmien v stravovaní, ako aj adekvátne konanie v súlade s nadobudnutými vedomosťami, a to spôsobom, ktorý je v zhode s uplatňovaním výživových cieľov a podpory dobrého zdravotného stavu. Medzi základné kategórie potravinovej a nutričnej gramotnosti patria znalosti o potravinách a výžive, stravovacie zručnosti, ako aj schopnosť praktického uplatňovania zdraviu prospešnej výživy s tvorbou správnych stravovacích rozhodnutí a návykov. Najnovšie sa do tejto gramotnosti započítavajú aj znalosti o vonkajších (ekologických) a socioekonomických faktoroch vplývajúcich na stravovanie a výživu. Základné fakty a kľúčové odkazy o racionálnom stravovaní a „zdravej“ výžive udáva Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo svojom vedeckom stanovisku (2010) odporúča, aby všetky európske štáty stravovacie odporúčania založené na nutrientoch pretransformovali do vedecky podložených oficiálnych stravovacích odporúčaní založených na potravinách (Food-based Dietary Guidelines). Súčasťou týchto stravovacích odporúčaní majú byť edukačné vizuálne pomôcky, a to vo forme „zdravých“ tanierov alebo „zdravých“ potravinových pyramíd vrátane názorných sprievodcov primeranými porciami jednotlivých potravín. Integrálnou zložkou nutričnej gramotnosti je aj chápanie výživových údajov na obaloch potravín. Perspektívnym spôsobom 5-stupňového farebného označovania nutričnej kvality na predných obaloch potravín v Európske únii je systém Nutri-Score. V súčasnosti je toto označovanie dobrovoľné. Európska komisia plánuje schváliť povinné označovanie všetkých balených potravín logom Nutri-Score do konca roka 2023. Alternatívnym označovaním nutričnej kvality potravín je v Taliansku vyvinutý systém Nutrinform Battery.

Kľúčové slová: potravinová, nutričná, gramotnosť, stravovanie, výživa, pyramída, výživové údaje, Nutri-Score

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Food and nutritional literacy – part II

The incidence of obesity among adults and adolescents is on the rise in Slovakia and it is currently higher than the EU average. This is partly due to poor eating habits and low levels of physical activity. Nutritionally poor nutrition is one of the main factors that support the occurrence of chronic diseases. Due to the great importance of diet and nutrition in the prevention of chronic diseases, food and nutrition literacy is an important part of overall health literacy. Food and nutrition literacy is more than just a collection of academic knowledge about food and nutrients. It includes the ability to understand the information received, the will and motivation to accept positive dietary changes, as well as adequate action in accordance with the acquired knowledge, in a way that is in line with the implementation of nutritional goals and the promotion of good health. The basic categories of food and nutritional literacy include knowledge about food and nutrition, eating skills, as well as the ability to apply healthy nutrition in practice with the creation of the proper eating decisions and habits. Recently, this literacy also includes knowledge of external (ecological) and socioeconomic factors affecting diet and nutrition. The basic facts and key facts about a rational diet and „healthy“ nutrition are given by the World Health Organization (WHO). In its scientific opinion (2010), the European Food Safety Authority (EFSA) recommended that all European countries transform nutrition-based dietary recommendations into scientifically supported food-based dietary guidelines. These dietary recommendations should include educational visual aids in the form of „healthy“ plates or „healthy“ food pyramids, including illustrative guides to appropriate food portions. Part of nutritional literacy is also understanding the nutrition information on food packaging. The Nutri-Score system is a promising way of 5-level colour nutrition labelling on the front-of-pack of the foods in the European Union. At present, this labelling is voluntary. The European Commission plans to approve the mandatory labelling of all packaged foods with the Nutri-Score logo by the end of 2023. The Nutrinform Battery system developed in Italy is an alternative labelling for the nutritional quality of food.

Keywords: food, nutritional, literacy, diet, nutrition, pyramid, nutritional data, Nutri-Score