Via practica 1/2013

Poruchy kognitívnych funkcií a posudzovanie spôsobilosti riadenia motorových vozidiel

PhDr. Karina Pribišová, doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.

Cieľom článku je poskytnúť informácie o tom, ako poruchy kognitívnych funkcií môžu ovplyvňovať schopnosť viesť motorové vozidlo bezpečným spôsobom. Zameriame sa predovšetkým na skupinu neprofesionálnych šoférov vyššieho veku, ktorí majú zvýšený výskyt deficitov kognitívnych funkcií rôznej etiológie. Môžu byť prejavom prirodzeného starnutia, ale najmä dôsledkom viacerých somatických ochorení, ktorých priebeh sa často manifestuje rôznymi koincidentálnymi psychickými zmenami. V článku uvádzame prehľad najčastejších diagnóz, pri ktorých bývajú prítomné poruchy kognitívnych funkcií, a upozorňujeme na možné riešenia, ktoré môžu pomôcť praktickému lekárovi pri rozhodovaní o tom, či vydať súhlas s vedením motorového vozidla.

Kľúčové slová: kognitívne a exekutívne funkcie, neuropsychológia, spôsobilosť na riadenie motorového vozidla, špecifické funkcie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cognitive function disorders and evaluation of abilities to drive a car

The aim of this paper is to provide information on how the disorders of cognitive functions may influence the safe way of driving a motor vehicle. We focus above all on a group of nonprofessional drivers in advanced age who have a higher incidence of cognitive functions deficits of various etiology. They may be a sign of physiological aging but mainly a consequence of some somatic diseases manifesting also with various coincidental psychic changes. We give a review of the most frequent diagnosis associated with cognitive function disorders and draw attention to some solutions which may be helpful for a practitioner in decision making about medical approval to drive a motor vehicle.

Keywords: cognitive and executive functions, neuropsychology, ability to drive a car, specific functions