Via practica 5/2016

Porovnanie účinnosti a bezpečnosti atorvastatínu v dávke 20 mg a 30 mg v praxi všeobecného lekára

MUDr. Martin Čaprnda, PhD., Mgr. Ján Farkašovský, PharmDr. Silvia Encingerová, Mgr. Oliver Tlčimuka

Úvod: Dyslipidémia je významný rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení. Jej diagnostika a liečba patria do rúk nielen špecialistov, ale najmä všeobecných praktických lekárov (VPL). Napriek existencii účinnej a bezpečnej liečby statínmi mnoho pacientov na Slovensku nedosahuje cieľové hodnoty lipidov. Cieľom práce bolo porovnať účinnosť a bezpečnosť atorvastatínu (ATST) v dávke 30 mg oproti dávke 20 mg u pacientov bez predchádzajúcej liečby statínom v praxi VPL. Metodika: Do štúdie bolo zaradených 668 pacientov nastavených na liečbu ATST 20 mg (330 pacientov), respektíve 30 mg (338 pacientov), podľa uváženia ošetrujúceho VL. Hodnoty lipidov boli stanovené na začiatku štúdie, o 3 a o 6 mesiacov. Z bezpečnostných parametrov boli sledované ALT a kreatínkináza (CK). Výsledky: Priemerné vstupné hodnoty celkového cholesterolu (TC) boli 6,56 ± 1,04 mmol/l, LDL 4,18 ± 1,02 mmol/l, HDL 1,42 ± 0,60 mmol/l, nonHDL 5,16 ± 1,06 mmol/l, triacylglycerolov (TAG) 2,00 ± 0,99 mmol/l, ALT 0,52 ± 0,44 ukat/l, CK 1,72 ± 0,84 ukat/l. Po 6 mesiacoch došlo k signifikantnému poklesu TC o 1,55 ± 0,05 mmol/l, LDL o 1,16 ± 0,04 mmol/l, nonHDL o 1,59 ± 0,04 mmol/l, TAG o 0,42 ± 0,04 mmol/l. Pacienti užívajúci ATST 30 mg dosiahli vyšší pokles TC, LDL a nonHDL oproti užívajúcim ATST 20 mg (TC: 1,64 ± 0,06 mmol/l verzus 1,46 ± 0,06 mmol/l, rozdiel 12 %; p < 0,05, LDL: 1,29 ± 0,07 mmol/l verzus 1,04 ± 0,05 mmol/l, rozdiel 24 %; p < 0,01, a nonHDL: 1,70 ± 0,07 mmol/l verzus 1,49 ± 0,06 mmol/l, rozdiel 14 %; p < 0,05). Nebol pozorovaný významný rozdiel v ALT, bol zaznamenaný mierny vzostup CK o 0,15 ± 0,04 ukat/l (p < 0,001). Záver: Pacienti liečení ATST 30 mg dosiahli o 12 % vyšší pokles TC, o 24 % vyšší pokles LDL a o 14 % vyšší pokles nonHDL oproti pacientom liečeným ATST 20 mg. Liečba ATST sa preukázala ako účinná a bezpečná, bol pozorovaný len mierny vzostup CK, nebolo však zaznamenané zvýšenie nad 3-násobok normálnej hodnoty. Liečba atorvastatínom 30 mg preto reprezentuje optimálnu dávku na využitie pre široké spektrum pacientov v praxi všeobecných praktických lekárov, nakoľko predstavuje účinnejšiu a rovnako bezpečnú alternatívu k najčastejšie používanej dávke atorvastatínu 20 mg.

Kľúčové slová: všeobecný praktický lekár, atorvastatín, cieľové hodnoty lipidov

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Comparison of efficacy and safety of atorvastatin in a dosage of 20 mg and 30 mg in general practitioners’ practice

Introduction: Dyslipidemia is a major risk factor for cardiovascular diseases. Its diagnosis and treatment are not only in the hands of specialists, but especially general practitioners (GP). Despite the existence of effective and safe treatment with statins many patients in Slovakia do not reach the target lipid levels. The goal of the study was to compare the efficacy and safety of atorvastatin (ATST) at a dose of 30 mg compared with 20 mg in patients without previous statin treatment in GP practice. Methods: The study included 668 patients assigned to treatment by ATST 20 mg (330 patients) or 30 mg (338 patients), at the discretion of the treating GP. Lipids were determined at the beginning of the study and after 3 and 6 months. Alanine aminotransferase (ALT) and creatine kinase (CK) were monitored as safety markers. Results: The average input values of total cholesterol (TC) were 6.56 ± 1.04 mmol/l, LDL 4.18 ± 1.02 mmol/l, HDL 1.42 ± 0.60 mmol/l, nonHDL 5.16 ± 1.06 mmol/l, triacylglycerols (TAG) 2.00 ± 0.99 mmol/l, ALT 0.52 ± 0.44 ukat/l and CK 1.72 ± 0.84 ukat/l. After 6 months there was a significant decrease of TC 1.55 ± 0.05 mmol/l, LDL of 1.16 ± 0.04 mmol/l, nonHDL of 1.59 ± 0.04 mmol/l, the TAG 0.42 ± 0.04 mmol/l. Patients taking 30 mg ATST achieved greater decreases in TC, LDL and nonHDL compared to the patients who are taking ATST 20 mg (TC: 1.64 ± 0.06 mmol/l versus 1.46 ± 0.06 mmol/l, difference of 12 %; p < 0,05, LDL: 1.29 ± 0.07 mmol/l versus 1.04 ± 0.05 mmol/l, difference of 24 %; p < 0.01, nonHDL: 1.70 ± 0.07 mmol/l versus 1.49 ± 0.06 mmol/l, difference 14 %; p < 0.05). We observed no significant difference in ALT, there was a slight increase in CK (0.15 ± 0.04 ukat/l; p < 0.001). Conclusion: Patients treated with 30 mg ATST reached 12 % greater decrease in TC, 24 % greater decrease in LDL and a 14 % decrease nonHDL higher in patients treated with 20 mg ATST. ATST therapy has been shown to be effective and safe, it was observed only a slight increase in CK, but not recorded an increase of 3 times the normal value. Treatment with atorvastatin 30 mg is an optimal dose for wide spectrum of patients in GP practice, because it is more effective and equally safe alternative to most commonly used 20 mg dose of atorvastatin.

Keywords: general practitioner, atorvastatin, target lipid values