Via practica 1/2015

Polymorbidní senior z pohledu gastroenterologa

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Není překvapující, že s prodlužujícím věkem populace se také v gastroenterologické praxi setkáváme stále častěji s pacienty vyššího věku, kteří vykazují významné ko-morbidity a zároveň mají poruchy trávení nebo jinak vyjádřenou gastrointestinální symptomatologii. Vedle malignomů trávicí trubice a podjaterní krajiny, jejichž incidence prudce stoupá po šedesátém roku života, musíme v diferenciální diagnostice myslet také na některá specifická onemocnění, která jsou asociována s vyšším věkem. Celá situace u seniorů je navíc komplikována přidruženými chorobami, které při zhoršení mohou indukovat dominantní symptomatologii pouze z oblasti trávicí trubice. Většina starších pacientů užívá několik léků, z nichž některé mohou svými vedlejšími účinky nejen nepříznivě ovlivňovat činnost trávicí soustavy, ale také mohou vést k lékovým interakcím s léčivy, které využíváme v léčbě trávicích poruch.

Kľúčové slová: polymorbidní pacient, lékové interakce, nemoci u seniorů.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A multimorbid elderly from the perspective of a gastroenterologist

It is not surprising that, with the increasing age of the population, patients of older age are also increasingly encountered in gastroenterological practice who exhibit significant comorbidities while having dyspepsia or other gastrointestinal symptomatology. In addition to malignancy of the alimentary canal and of the subhepatic region the incidence of which increases rapidly after sixty years of age, the differential diagnosis must also include some specific conditions associated with older age. Moreover, the whole situation in the elderly is complicated by comorbidities that, in the case of deterioration, can induce dominant symptomatology only related to the alimentary canal. The majority of elderly patients take multiple drugs some of which may, due to their side effects, not only adversely affect the functioning of the digestive system, but also lead to drug interactions with drugs used for the treatment of impaired digestion.

Keywords: multimorbid patient, drug interactions, diseases in the elderly.