Via practica 1/2020

Panická porucha

MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.

Panická porucha je psychická porucha obmedzujúca kvalitu života s vysokou incidenciou. Fyzické prejavy náhlej úzkosti si postihnutí často vysvetľujú ako možné telesné ochorenie, a preto absolvujú množstvo vyšetrení a dlhú neúspešnú liečbu v ambulanciách všeobecných lekárov alebo v iných špecializovaných somatických ambulanciách. Priemerný čas od začiatku ťažkostí až kým pacienti dostanú adekvátnu liečbu býva 10 rokov. Článok rekapituluje klinické prejavy poruchy, návod, ako postupovať pri vyšetrení pacienta s panickou poruchou, ako i prehľad nových terapeutických stratégií, a to v oblasti farmakoterapie i psychoterapie.

Kľúčové slová: úzkosť, panický atak, krízová intervencia pri záchvate paniky, SSRI, kognitívne behaviorálna psychoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Panic disorder

Panic disorder is a mental disorder with high incidence, limiting the quality of life. The physical manifestations of sudden anxiety are often interpreted by the patients as a possible physical illness. Patients often receive many examinations and unsuccessful treatment by general practitioners and other specialists. The average time from onset of complaints until patients receive adequate treatment is 10 years. The article recapitulates clinical manifestations of the disorder, how to proceed in the examination of a patient with panic disorder and an overview of new therapeutic strategies in the field of pharmacotherapy and psychotherapy.

Keywords: anxiety, panic attack, crisis intervention, SSRIs, cognitive behavioral psychotherapy