Via practica 1/2009

Osteomalácia a rachitída

MUDr. Pavol Masaryk, CSc.

Osteomalácia aj rachitída patrili dlhé roky k raritným diagnózam. V súvislosti so vzrastajúcou celosvetovou pandémiou deficitu vitamínu D je potrebné znovu obnoviť poznatky o týchto chorobách. K hlavným klinickým príznakom patria bolesti a deformity kostí, svalová slabosť a únavnosť. U detí sa k nim pridáva porucha rastu a rozšírenie kostí v oblasti rastových platničiek. Liečba spočíva v podávaní vitamínu D, vápnika a u zvláštnych foriem aj fosforu.

Kľúčové slová: osteomalácia, rachitída, vitamín D, kalcium, fosfor

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Osteomalacia and rickets

Osteomalacia and rickets belonged for long time to the rare diseases. In connection with raising world pandemia of vitamin D deficiency knowledge on them are to be renewed. Main clinical features of osteomalacia include bone pain and deformities, muscular hypotonia and fatigue. In children growth retardation and bone enlargement in sites of growth plates are added. For therapy of these diseases vitamin D, calcium and phoshorus in special forms are recommended.

Keywords: osteomalacia, rickets, vitamin D, calcium