Via practica 5/2020

Očné príznaky internistických ochorení

MUDr. Anna Krištanová, MUDr. Štefan Sotak, PhD., EMBA, LL.M

Tento článok uvádza zoznam príznakov, s ktorými sa stretávame pri rutinnom vyšetrení očí, ktoré môže byť nápomocné a vedie internistu pri hodnotení pacienta s internistickými alebo systémovými ochoreniami. Základným aspektom článku sú príznaky, ktoré nachádzame pri fyzikálnom vyšetrení (inšpekcia, palpácia a auskultácia) očných gulí. Každý príznak je stručne opísaný a je načrtnutá jeho diagnostická významnosť.

Kľúčové slová: očné ochorenia, oko, Gravesova choroba, mydriáza, mióza

stiahnuť celý článok v pdf

Ocular signs of internal diseases

This article presents a list of signs encountered in the routine examination of the eyes which may be helpful and leads the internist in evaluation of the patient with internal or systemic diseases. The main body of the article lists the signs encountered in physical examination (inspection, palpation and auscultation) of eye bulbs. Each sign is briefly described and its diagnostic importance is discussed briefly.

Keywords: ocular diseases, eye, Graves disease, mydriasis, miosis