Via practica 5/2013

Očkovanie dospelých – situácia a trendy v Európe

MUDr. Iveta Vaverková, MPH

Očkovanie predstavuje účinný nástroj v prevencii infekčných ochorení. Dospelá populácia je trvale vystavená riziku ochorení, ktoré sú preventabilné očkovaním. Očkovací kalendár pre dospelých vychádza z miery rizika v určitých vekových kategóriách. Očkovanie dospelých sa dostáva do popredia v dôsledku demografických zmien (starnutie populácie), s tým súvisiacich zmien zdravotného stavu(chronické ochorenia, komorbidity, pokles prirodzenej imunity), zmene epidemiológie niektorých infekčných ochorení a vývoja nových vakcín, určených pre dospelú populáciu. Systém očkovania a register očkovania nie je v Európe jednotný.

Kľúčové slová: očkovanie, dospelá populácia, očkovací kalendár.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vaccination of adults – situation and trends in Europe

Vaccination is an effective tool in the prevention of infectious diseases. Adult population is constantly exposed to diseases that are preventable by vaccination. Vaccination calendar for adults based on a rate of risk in specific age groups. Vaccination of adults are gaining prominence due to demographic changes (population aging), with changes related in health status (chronic disease, co-morbidity, reduction function of the immune system),there are some changes in the epidemiology of infectious diseases and the development of new vaccines designed for the adult population. The system of vaccination and immunization registry is not uniform in Europe.

Keywords: vaccination, adult population, vaccination calendar.