Via practica 6/2020

Ochrana zdravia pri práci – úlohy všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Ahmadullah Fathi, PhDr. Zuzana Gavalierová

Zdravie je najväčšou hodnotou života. Patrí k základným ľudským právam, ktoré si zaslúžia pozornosť a patričnú starostlivosť. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zaručuje Ústava Slovenskej republiky v čl. 36. K ochrane tejto najvyššej hodnoty je dôležité prizývať samotnú osobu, ale aj inštitúty, ktoré majú vplyv zabezpečiť ochranu zdravia v životnom či pracovnom prostredí. Rizikové faktory, ktoré spôsobia alebo môžu spôsobiť poruchy zdravia a tiež degradáciu životného prostredia, sú fyzikálne, chemické a biologické. Môžu byť prírodného alebo antropogénneho pôvodu. Všetky prvky pracovného procesu, akými sú pracovné postupy, pracovné podmienky, organizácia práce, ale aj korektné medziľudské vzťahy na pracovisku, by mali byť bezpečné a s minimálnym dopadom na zdravie. Všeobecný lekár pre dospelých (VLD) zohráva dôležitú úlohu v procese ochrany zdravia pri práci.

Kľúčové slová: faktory práce, faktory pracovného prostredia, legislatíva, ochrana zdravia pri práci, všeobecný lekár pre dospelých

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Health protection at work-the role of a general practitioner for adults

Health is the greatest value of life. It is a fundamental human right, which deserves our utmost attention and care. Safety and health protection at work are guaranteed by the Slovak constitution in Art. 36. In order to protect this value, it is important to communicate with the workers themselves, as well as the institutes responsible for health protection in the living and working environments. Risk factors which cause health issues or environmental degradation may be physical, chemical or biological. They can be of natural or anthropological origin. All elements of the work process, such as working conditions, working procedures, work organization, but also appropriate interhuman relationships in the workplace, should be performed safely with minimal negative impact on employee’s health. The general practitioner for adults (GP) plays a crucial role in the process of occupational health.

Keywords: labor factors, work environment factors legislation, health protection at work, general practitioner for adults