Via practica 3/2020

Novinky vo vzdelávaní všeobecných lekárov

Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.

Postgraduálne vzdelávanie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo prešlo v poslednom období zmenami. Ich cieľom bolo riešiť problém nedostatku mladých kvalitných lekárov prvého kontaktu a zohľadniť zmeny v kompetenciách všeobecných lekárov. Zmeny sa dotkli rozsahu a obsahu štúdia na jednotlivých oddeleniach a ambulanciách bez zmeny celkovej dĺžky štúdia, ktorá naďalej ostáva 3 roky. Pribudla možnosť vzdelávania sa v tomto špecializačnom odbore pre lekárov s ukončeným vzdelaním v trvaní minimálne 5 rokov v odboroch vnútorného lekárstva a anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Kľúčové slová: vzdelávanie, špecializácia, všeobecné lekárstvo, doplnková odborná príprava

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

News in the education of general practitioners

Postgraduate education in the specialization field of General Medicine has undergone changes in recent times. Their aim is to solve the problem of lack of quality young first contact doctors as well as changes in their competencies. The changes affected the scope and content of studies in individual departments and outpatient clinics without changing the total length of study, which remains 3 years and the possibility of training in this specialization for physicians with at least 5 years education in specialization in internal medicine and anesthesiology and intensive care.

Keywords: education, specialization, general medicine, additional training