Via practica 9/2005

Novinky v zdravotníckej legislatíve (1. časť)

JUDr. MUDr. Peter Kováč

Reformné zdravotnícke zákony nadobudli účinnosť pred necelým rokom. Počínajúc 1. novembrom 2004 nadobudlo účinnosť všetkých 6 kľúčových reformných zákonov – zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto zákony boli ešte v decembri 2004 novelizované, pričom novely nadobudli účinnosť od 1. januára 2005. V lete boli opätovne všetky zákony novelizované, pričom novely nadobudli účinnosť od 1. septembra 2005. Zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach bolo takisto novelizovaný, s dátumom účinnosti od 1. augusta 2005. Autor prezentuje posledné legislatívne zmeny s dôrazom na zmeny významné pre ambulantných lekárov prvého kontaktu.

Kľúčové slová: zdravotná starostlivosť, zákonná úprava, Slovensko – súčasný stav.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť