Via practica 6/2019

Novinky v ESC/EAS odporúčaniach 2019 pre manažment dyslipidémií

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Aj keď uplynuli iba tri roky od publikovania ESC/EAS odporúčaní zameraných na manažment dyslipidémií, 31. augusta 2019 boli vzhľadom na nahromadenie nových dôkazov zosumarizované a vydané nové odporúčania. Nové odporúčania ESC/EAS 2019 poskytujú dôležité novinky a rady týkajúce sa manažmentu pacientov s dyslipidémiami, ktoré by mali klinikom umožniť účinnú a bezpečnú redukciu kardiovaskulárneho rizika prostredníctvom modifikácie lipidového spektra – dôležitého rizikového faktora rozvoja aterosklerózy. Cieľom odporúčaní je uľahčiť komunikáciu profesionálov s jednotlivcami o ich kardiovaskulárnom riziku a benefitoch prijatia a udržiavania zdravého životného štýlu, ale aj mimoriadne včasnej modifikácie poruchami metabolizmu lipidov sprostredkovaného kardiovaskulárneho rizika. Článok sumarizuje najdôležitejšie zmeny, ktoré sa bezprostredne dotýkajú našej dennej klinickej praxe.

Kľúčové slová: lipidy, rizikové faktory, primárna a sekundárna prevencia, cieľové hodnoty pre LDL-cholesterol, rizikové skupiny, liečba statínmi, kombinovaná hypolipidemická liečba, lipoproteín(a)

News in ESC/EAS recommendations 2019 for dyslipidemia management

Although only three years have elapsed since the publication of the ESC/EAS recommendations on dyslipidemia management, 31 August 2019 new recommendations were summarized and issued due to the accumulation of new evidence. The new ESC/EAS recommendations on lipid management 2019 provide important news and advice on the management of patients with dyslipidemia, which should allow clinicians to effectively and safely reduce cardiovascular risk through modification of the lipids – an important risk factor for the development of atherosclerosis. The aim of the recommendations is to facilitate the communication of professionals with individuals about their cardiovascular risk and benefits of adopting and maintaining a healthy lifestyle, as well as timely modification by cardiovascular risk-mediated lipid metabolism disorders. The article summarizes the most important changes that directly affect our daily clinical practice.

Keywords: lipids, risk factors, primary and secondary prevention, target values for LDL-cholesterol, risk groups, statin therapy, combination hypolipidemic therapy, lipoprotein(a)