Via practica 3/2020

Nové poznatky o vzťahu fajčenie tabaku a rizika predsieňovej fibrilácie

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc., prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Poznáme množstvo rizikových faktorov, ktoré podmieňujú manifestáciu predsieňovej fibrilácie, z nich mnohé sú ovplyvniteľné, ale viaceré nie, napr. vek. Nové poznatky o vzťahu škodlivosti fajčenia tabaku a rizika vzniku predsieňovej fibrilácie s jej potenciálnymi i život ohrozujúcimi komplikáciami (CMP, syndróm srdcového zlyhávania) by mali byť silným imperatívom pre snahu o racionálnu životosprávu s vylúčením fajčenia tabaku.

Kľúčové slová: fajčenie tabaku, predsieňová fibrilácia, kardiovaskulárne riziko

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New knowledge on the relationship of tobacco smoking and the risk of atrial fibrillation

We know a number of risk factors that condition the manifestation of atrial fibrillation, many of which are influenced, but many are not, e.g. age. New knowledge of the relationship between the harmfulness of tobacco smoking and the risk of atrial fibrillation with its potentially life-threatening complications (stroke, heart failure) should be a strong imperative for the pursuit of a rational lifestyle, with the exclusion of tobacco smoking.

Keywords: tobacco smoking, atrial fibrillation, cardiovascular risk