Via practica 6/2022

Nové možnosti manažmentu pacienta s refluxovou chorobou pažeráka v ambulancii všeobecného lekára

Doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH

Gastroezofagálna refluxová choroba (GERD) je pomerne časté ochorenie tráviacej trubice, ktorého typické symptómy zahŕňajú pálenie záhy a regurgitáciu, zatiaľ čo atypické symptómy zahŕňajú chronický kašeľ, astmu, chrapot, poprípade dyspepsiu a nevoľnosť. Diagnóza sa často predpokladá už vzhľadom na prítomnosť typických a atypických symptómov a často je indikáciou na empirickú terapiu. Manažment liečby zahŕňa úpravu životného štýlu a/alebo medikamentóznu terapiu, ktorej najúčinnejšia forma je liečba inhibítormi protónovej pumpy (PPI). Nie vždy sa však dosiahne úplné vymiznutie symptómov a dlhodobá liečba PPI môže pacientov vystaviť riziku vedľajších účinkov a s tým spojených zbytočných nákladov. Spojenie mozog-črevo hrá dôležitú úlohu pri riešení symptómov a úspechu liečby, najmä v prípade pacientov, ktorí nereagujú na PPI. Pomoc lekárom a pacientom porozumieť prepojeniu mozog-črevo môže preto zlepšiť starostlivosť o pacientov s GERD. Nespokojnosť pacientov s liečbou odhaľuje potrebu nového prístupu k liečbe GERD viac zameraného na pacienta, ako aj potrebu lepšej komunikácie medzi pacientmi a poskytovateľmi, čo v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvní kvalitu života pacientov súvisiaceho so zdravím.

Kľúčové slová: gastroezofagálna refluxová choroba, inhibítory protónovej pumpy, komunikácia medzi pacientom a lekárom, hypervigilancia, spokojnosť pacienta

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New options of gastroesophageal reflux disease patient management in general practitioner`s office

Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a relatively common disease of the gastrointestinal tract whose typical symptoms include heartburn and regurgitation, while atypical symptoms include chronic cough, asthma, hoarseness, dyspepsia and nausea. The diagnosis is often assumed due to the presence of typical and atypical symptoms and is often an indication for empiric therapy. Treatment management includes lifestyle modification and/or drug therapy, the most effective form of which is proton pump inhibitor (PPI) therapy. However, complete resolution of symptoms is not always achieved and long-term PPI treatment may expose patients to the risk of side effects and associated unnecessary costs. The brain-gut connection plays an important role in symptom resolution and treatment success, especially in patients who do not respond to PPIs. Helping doctors and patients to understand the brain-gut connection may therefore improve the care of patients with GERD. Patient dissatisfaction with treatment reveals the need for a new, more patient centered approach to GERD treatment, as well as the need for better communication between patients and providers, which will ultimately positively impact patient´s health related quality of life.

Keywords: gastroesophageal reflux disease, proton pump inhibitors, patient physician communication, hypervigilance, patient satisfaction