Via practica 6/2005

Nežiaduce účinky opioidovej liečby

MUDr. Eva Salamonová

Hoci sa ópium po tisícročia používalo ako liečivo, 20. storočie sa nieslo v znamení opiofóbie. Zmenu si vyžiadal až narastajúci počet nádorových ochorení, keďže až 80 % pacientov s onkologickým ochorením trpí bolesťou, ktorú je potrebné riešiť. V rozvojových krajinách je bolesť nedostatočne kontrolovaná. Hlavnou bariérou účinnej liečby bolesti je tu nízka dostupnosť opioidov v dôsledku legislatívnych a finančných obmedzení, ako aj nedostatočná úroveň vzdelania zdravotníckych pracovníkov. Naopak v rozvinutých krajinách, vďaka veľkej vzdelávacej snahe odborných, vládnych aj nevládnych organizácií, využívanie opioidov v kontrole nádorových bolestí výrazne stúplo. Vďaka dlhšiemu prežívaniu onkologických pacientov sú opioidy zapojené do liečby nielen vo vyšších dávkach, ale aj vo včasnejších štádiách choroby. Tento, inak vysoko pozitívny, jav priniesol nielen zlepšenie kvality života pacientov, ale aj zvýšený výskyt nežiaducich, a to aj dovtedy nepoznaných, vedľajších účinkov. Cieľom tejto práce je prehľad najvýznamnejších nežiaducich účinkov opioidov, ich prevencia a liečba.

Kľúčové slová: opioidy, liečba chronickej bolesti, nežiaduce účinky opioidov, opioidmi indukovaná neurotoxicita, rotácia opioidov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SIDE EFFECTS OF OPIOID THERAPY

Though opium had been used as a medication for thousands of years, the 20th century was marked with opiofobia. This has to be changed because of increasing number of cancer patients. Approximately 80 % of these patients is suffering of pain which has to be controled. In developing countries the patterns of opioid use are consistent with generalized under treatment of pain. The main barriers for sufficient terapy of pain are the lack of opioid availability, due to government regulation and financial limitation and the lack of health care professional education. In developed countries opioid use has improved significantly in the last 20 years. As a result of longer life expectancy in cancer pain patients the opioid therapy is not being used only in earlier stages of the disease but also in higher doses as before. However, this highly desirable fact has resulted in increased detection of several even not known until now side effects. The objectif of this article is a review of the main side effects of opioid therapy, their assesment, prevention and management.

Keywords: opioids, chronic pain, side effects of opioids, opioids induced neurotoxicity, opioids rotation.