Via practica 11/2007

NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA

MUDr. Jozef Benkovič

Autor v práci charakterizuje pre praktických lekárov problematiku niektorých novodobých nelátkových závislostí, hlavne závislosti na internete a práci. Na kazuistike liečeného pacienta, závislého od internetu poukazuje tiež na špecifiká tejto problematiky, ako aj možnosti liečby.

Kľúčové slová: nelátkové závislosti, závislosť na internete a práci.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NONSUBSTANCE DEPENDENCES IN THE SURGERY OF THE GENERAL PRACTITIONER

The author specifies for practical doctors characteristics of new age disorders of non-substance dependences in this article, especially dependence on internet and work. Cazuistic of treated patient addicted to internet refers to specifics of this topic as well as the posibilities of treatment.

Keywords: nonsubstance dependences, internet addiction disorder and work.