Via practica 5/2005

Najčastejšie tyreopatie v ambulancii praktického lekára

doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.

Vysoko efektívnou jódovou profylaxiou sa na Slovensku eradikovala endemická struma. Súčasne sa významne zmenila aj epidemiológia ostatných tyreopatií. Nové objavy v endokrinológii, rozvoj laboratórnej medicíny a zobrazovacích metód umožnili diagnostiku a liečbu mnohých ochorení endokrinného systému, ktoré sa donedávna rozpoznávali iba zriedka. Spektrum aj kvantita jednotlivých endokrinopatií, s ktorými sa praktický lekár môže dostať do kontaktu, sa neustále rozširuje. Aj napriek ústupu endemickej strumy tyreopatie sú a vždy budú najčastejšími, najľahšie diagnostikovateľnými a liečiteľnými endokrinopatiami. Ich nositelia predstavujú významný podiel pacientov v ambulancii praktického lekára a internistu. Z epidemiologického hľadiska je v súčasnosti najvýznamnejšou autoimunitná tyreoiditída a s ňou spojená primárna hypotyreóza.

Kľúčové slová: jódová profylaxia, tyreopatie, epidemiológia, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE MOST FREQUENT THYROPATHIS IN GENERAL PRACTITIONER´S OFFICE

Highly effective iodine prophylaxis was helpful in eradication of endemic goiter. At the same time the epidemiology of the rest of thyropathies has changed radically. New discoveries in endocrinology, development of the laboratory techniques and diagnostic imaging techniques facilitated diagnostics and treatment of many diseases of the endocrine system, which previously stayed mostly undiscovered. The variety and quantity of certain endocrinopathies, that a general practitioner can come across is continuosly increasing. Despite eradication of endemic goiter thyropathies will always be the most frequent, most easily diagnosed and treatable endocrinopathies. Their carriers represent a great portion of patients in the office of general practitioner and internist. Nowadays, epidemiologically most important is autoimmune thyroiditis and related primary hypothyroidism.

Keywords: iodine prophylaxis, thyropathies, epidemiology, diagnostics, treatment.