Via practica 3/2009

Možnosti liečby bolesti chrbta – 2. časť

MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Autor sa v článku zaoberá možnosťami liečby bolestí chrbta z hľadiska algeziológa. Venuje sa stručne epidemiológii, ale aj definícii a príčinám vzniku dorzalgií, ich diagnostike a liečbe. Dorzalgie rozdeľuje na viaceré typy syndrómov, ako je myofasciálny syndróm, fibromyalgia, koreňové i pseudoradikulárne syndrómy. V časti o terapii bolestí chrbta stručne spomína aj farmakoterapiu, ale venuje sa predovšetkým rôznym druhom nefarmakologických spôsobov liečby vrátane tzv. invazívnej rehabilitácie a technike ošetrenia bolestivej jazvy. Zdôrazňuje interdiscipilárnosť problému liečby bolestí chrbta a nevyhnutnosť úzkej spolupráce špecialistov a všeobecných lekárov.

Kľúčové slová: bolesť chrbta, dorzalgia, myofasciálny syndróm, fibromyalgia, nefarmakologické postupy, invazívna rehabilitácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Back-pain treatment options – part II.

Author in his article deals with back-pain treatment options from the algesiologist point of view. He briefly describes epidemiology but also provides definition and causes of back-pain origin, their diagnostic and treatment. Back-pain is here divided into several syndrome types such as myofascial syndrome, fibromyalgy, radicular and pseudoradicular syndromes. The part on back-pain therapy is briefly concerned with pharmacotherapy but it is mainly dedicated to various kinds of non-pharmacological ways of the treatment including so-called invasive rehabilitation and technique of painful scar treatment. It points out interdisciplinarity of the back pain treatment issue and inevitability of a close cooperation of both specialists and general practitioners.

Keywords: back pain, myofascial syndrome, fibromyalgy, non-pharmacological techniques, invasive rehabilitation