Via practica 2/2008

MOŽNOSTI INHALAČNEJ LIEČBY PRI RESPIRAČNÝCH OCHORENIACH

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

V prehľadnej práci sa preberajú súčasné inhalačné systémy, ktoré sa používajú v liečbe akútnych a chronických pľúcnych ochorení. Inhalačné podávanie liekov je celosvetovo preferované, liek je transportovaný priamo do tracheobronchiálneho stromu, má rýchly nástup účinku, maximum účinnosti a môžu sa použiť nižšie terapeutické dávky. Dnes sú najčastejšie používané aerosólové dávkovacie systémy, ktoré k svojej činnosti používajú stlačený plyn, dychom aktivované aerosólové dávkovače, inhalátory pre práškové formy liekov a nebulizátory. Základom úspešnej inhalačnej liečby je správne predpísaný liek pre pacienta podaný optimálnou inhalačnou technikou. Budúcnosť liečby obštrukčných pľúcnych ochorení je nielen vo vývoji nových molekúl, ale aj vo vývoji nových dokonalejších inhalačných systémov.

Kľúčové slová: inhalačné systémy, compliance pacienta, obštrukčné choroby pľúc, aerosólové dávkovače, inhalátory pre práškovú formu liekov, nebulizátory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

POSSIBILITIES OF INHALATION TREATMENT IN RESPIRATORY DISEASES

The current inhalation systems, which are used in the treatment of acute and chronic respiratory diseases, are presented in this summary work. Inhalation drug adminitration is world preferred, drug is delivered directly into tracheobronchial tree. It has rapid onset of action, maximum efficiency and possibility of using lower therapeutic dose. Nowadays the most often used are meter-dose aerosol systems, which operate with pressurized air, meter-dose aerosol systems activated by breath, dry-powder inhalers and nebulizers. Keystone of succesful inhalation treatment is correctly prescribed medication which is administered by optimal inhalation technique suitable for patient. The future of obstructive disease treatment is not only in discovering of new molecules but also in development of new more perfect inhalation systems.

Keywords: inhalation systems, patient compliance, obstructive pulmonary diseases, meter-dose inhalers, dry-powder inhalers, nebulizers.