Via practica 5/2013

Mometazón-furoát v nose a prieduškách. Nie je jedno čím a ako liečime inhalačnú alergiu

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Kortikosteroidy aplikované priamo na sliznicu nosa a/alebo priedušiek sú v liečbe respiračnej alergie v súčasnosti farmakoterapiou prvej voľby. Pri astme sa inhalačné kortikosteroidy ako prvolíniová liečbu nespochybňujú, avšak v liečbe alergickej nádchy stále dominujú H1-antihistaminiká a pretrváva istá „kortikofóbia“. Nazbieral sa však dostatok dôkazov, že topické nosové kortikosteroidy sú pri odstraňovaní prejavov alergickej nádchy účinnejšie ako H1-antihistaminiká, pričom najmä najnovšie molekuly typu flutikazón-propionátu, flutikazón-furoátu či mometazón-furoátu majú vynikajúci bezpečnostný profil. Čo sa týka inhalačných kortikoidov, okrem špecialistov (alergológ, pneumológ), lekári väčšinou nerozlišujú dostupné prípravky, pričom sú medzi nimi podstatné rozdiely čo sa týka účinnosti, bezpečnosti aj adherencie k liečbe. Článok približuje vlastnosti jednotlivých molekúl topických kortikosteroidov a pomôcok, ktorými sa aplikujú, so zvláštnym dôrazom na priblíženie účinnosti a bezpečnosti mometazón-furoátu.

Kľúčové slová: nosové a inhalačné kortikosteroidy, astma, alergická nádcha, mometazón-furoát.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mometasone furoate in the nose and bronchi: it does matter how and what do we treat inhaled allergy with

Corticosteroids applied directly on the nasal and/or bronchial mucosa are first line therapy in the treatment of respiratory allergy. There is no doubt about the use of inhaled costricosteroids as first line anti asthma drugs, however, despite the same must be said about intranasal corticosteroids in the treatment of allergic rhinitis, H1-antihistamines are often preferred. At present time we have enough evidence, that intranasal corticosteroids are the most effective drugs in the eliminating all rhinitis symptoms. At the same time the newest molecules such as Fluticasone propionate, Fluticasone furoate and Momethasone propionate have excellent therapeutic/safety ratio. In the case of inhaled corticosteroids, with the exception of specialists (allergists, pneumologists) most of physicians do not differ between available remedies; however there are significant differences between them according to effectiveness, safety and adherence to therapy. We present characteristics of individual topical corticosteroid molecules and devices by which these are applied, with accent on the effectiveness and safety of momethasone furoate.

Keywords: nasal and inhaled corticosteroids, asthma, allergic rhinitis, momethasone furoate.