Via practica 5/2011

Moderná liečba respiračných ochorení cefalosporínmi 3. generácie

MUDr. Ján Siváček

Cefalosporíny 3. generácie sa začali používať v klinickej praxi už v priebehu 90. rokov 20. storočia. Na trh prišli ako odpoveď na celosvetovo hrozivo narastajúcu rezistenciu na beta-laktámové antibiotiká. Tvorba penicilináz, beta-laktamáz a cefalosporináz hlavnými respiračnými patogénmi (Str. pyogenes, Str. pneumoniae, H. influenzae a M. catarrhalis) prakticky vyradila z bežného použitia nechránené penicilíny, cefalosporíny 1. a 2. generácie. Tieto patogény spôsobujú v celoeurópskom meradle viac ako 70 – 80 % akútnych respiračných ochorení získaných v bežnej komunite. Účinnosť cefalosporínov 3. generácie je overená aj voči gram-negatívnym enterobaktériám, ktoré sú častými vyvolávateľmi nozokomiálnych infekcií. Na našom trhu sú v súčasnosti dostupné dva cefalosporíny 3. generácie: ceftibutén (Cedax firmy Merck Sharp&Dohme) a cefixim (Suprax firmy Gedeon Richter).

Kľúčové slová: cefalosporíny 3. generácie, ceftibutén, streptokoková angína, zápal stredného ucha, bakteriálna sínusitída, akútna bronchitída, akútna exacerbácia chronickej bronchitídy, nozokomiálna infekcia

stiahnuť celý článok v pdf

Modern therapy of respiratory diseases by third-generation cephalosporines

Third-generation cephalosporines came in clinical praxis in early nineties of the 20-th century. They were answer to worldwide growing up resistance for beta-lactamase antibiotics. Production of penicilinases, beta-lactamases and cefalosporinases by major respiratory pathogens (S. pyogenes, S. pneumoniae, H. influenzae and M. catarrhalis) notable discard shieldless penicilins, and cephalosporines of the 1-st and 2-nd generation. In Europe evoke these pathogens more than 70 – 80% of communal respiratory infections. Effect of thirdgeneration cephalosporines against strains of gram negative enterobacteria, which usually impress nosocomial infections is verified. Today we have in Slovakia two kinds of third-generation cephalosporines – ceftibuten (Cedax by Merck Sharp&Dohme) and cefixim (Suprax by Gedeon Richter).

Keywords: third-generation cephalosporines, ceftibuten, streptococcus angina, otitis media, bacterial sinusitis, acute bronchitis, acute exacerbation of chronical bronchitis, nosocomial infection