Via practica 5/2013

Mnemotechnické pomôcky pri náhlych stavoch

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.

Mnemotechnické pomôcky, alebo skratky algoritmov sú pomôcky, ktoré sú ľahšie zapamätateľné a v medicíne ich využívajú už študenti v príprave na skúšky. Existujú ale aj skratky na zapamätanie si systematického odberu anamnézy, správny postup fyzikálneho vyšetrenia pri interných, neurologických, psychiatrických a chirurgických stavoch, liečbu náhlych ochorení, ohlasovanie hromadného nešťastia, odovzdávanie pacienta medzi zdravotníckymi pracovníkmi. Niektoré zo skratiek sú v nasledujúcom texte aj s vysvetlením ich princípu. Význam spočíva v ich schopnosti zaručiť pacientovi komplexnú starostlivosť aj pri menej frekventovaných stavoch a vo vyrovnaní rozdielov medzi skúseným a začínajúcim lekárom.

Kľúčové slová: mnemotechnické pomôcky, medicínske skratky, odporúčané postupy v urgentnej starostlivosti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mnemotechnic tools in emergencies

Mnemonic tools or alghorithm abbreviations are tools which help to keep information in long term memory. Students often use it. Another mnemonics exist to help memorize systemic patient history taking, optimal performance of physical examination at internal, neurological, psychiatric and surgical complaints, mass casualty incident report to dispatch centre or correct referral to other health care person. Some of acronyms are in the article with explanation of principles. Importance is based on ability to secure the best possible care to patients and compensate differencies between skilled physician and beginner.

Keywords: mnemonic tools, medical abbreviations, emergency guidelines.