Via practica 5/2013

Miesto cefalosporínov v liečbe respiračných infekcií

doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.

Cefalosporíny sú semisyntetické, betalaktámové, širokospektrálne, baktericídne antibiotiká s dobrou aktivitou voči G+ aj G– baktériám, s dobrým bezpečnostným profilom, ktoré sa s úspechom využívajú pri liečbe respiračných infekcií. Cefalosporíny delíme do štyroch generácií podľa vlastností ako sú antimikrobiálne spektrum, odolnosť voči β-laktamázam, schopnosť prieniku bunkovou stenou a farmakokinetické vlastnosti. Akútne respiračné infekcie sú choroby s vysokou morbiditou, ale aj mortalitou. Pacienti s respiračnými infekciami tvoria viac ako 30 % pacientov praktických lekárov, v období epidémie ešte viac. Výskyt a príznaky sú ovplyvnené meniacim sa spektrom mikróbov a ich vyvolávajúcich príčin. Napriek rôznym vyvolávateľom sú príznaky týchto ochorení veľmi podobné. V terapii infekcií sa s úspechom využívajú cefalosporíny. Najväčšou nevýhodou je vyššia cena, ktorá je v odôvodnených prípadoch vyvážená nižšou toxicitou a vysokou účinnosťou.

Kľúčové slová: cefalosporíny, cielená liečba, baktérie, rezistencia, respiračné infekcie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Place of cephalosporins in the treatment of respiratory infections

Cephalosporins are semisyntetic beta-lactam, broad-spectrum bactericidal antibiotics with good activity against G+ and G-bacteria with a good safety profile, which is successfully used in the treatment of respiratory infections. Cephalosporins are divided into four generations according to the properties such as antimicrobial spectrum, resistance to β-lactamases, the ability to penetrate the cell wall and the pharmacokinetic properties. Acute respiratory infections are diseases with high morbidity but also mortality. They account for more than 30% of patients of general practitioners, in case of epidemic even more. The incidence and symptoms are influenced by the changing spectrum of microbes and triggering causes. Despite various agents, the symptoms of these diseases are very similar. Cephalosporins are successfully used in the treatment of these infections. The biggest disadvantage is the higher price, which is however justified by lower toxicity and high efficiency.

Keywords: cephalosporins, targeted treatment, bacteria, resistance, respiratory infections.