Via practica 3/2008

MENŠTRUAČNÁ A PREDMENŠTRUAČNÁ MIGRÉNA

doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.

Výskyt migrény je pred pubertou u oboch pohlaví rovnaký – 4 % . V dospelosti sa migréna vyskytuje u 17 % žien a len u 5 % mužov Záchvat migrény spravidla vyprovokuje kumulácia viacerých vyvolávajúcich faktorov, pričom jednotlivé faktory sú dobre tolerované. U žien v reprodukčnom veku majú pri vzniku migrény veľmi dôležitú úlohu hormonálne vplyvy, menštruácia. Podľa časového vzťahu k menštruácii existujú u žien 3 typy migrény: nemenštruačná migréna, predmenštruačná migréna a menštruačná migréna. Migrenózne záchvaty vznikajú v období 1 deň pred začiatkom až 4 dni po začatí menštruácie. Menštruačná migréna je spôsobená náhlym poklesom estrogénov, ktorý u predisponovaných žien spúšťa migrenózny záchvat. Menštruačná migréna môže mať aj občasné záchvaty migrény bez časového vzťahu k menštruácii. Pravá menštruačná migréna sa prejavuje výhradne atakmi migrény viazanými na menštruáciu a vyskytuje sa u 14 % žien s migrénou. Príznaky pravej menštruačnej migrény sú identické s príznakmi migrény bez aury, ale ich intenzita je veľmi silná, pacientky zneschopňuje profesionálne aj spoločensky. Mierne ataky migrény sa liečia antiemetikami (metoclopramid alebo domperidon) v kombinácii s analgetikami (kyselina acetylsalicylová, paracetamol, ibuprofen, naproxen, diklofenak) . Stredne ťažké a ťažké záchvaty migrény sa liečia triptánmi (agonisti 5HT1B/1D receptorov). Zavedenie triptánov do klinickej praxe predstavuje významný pokrok v liečbe akútnych atakov migrény. Pacientky s častými a ťažkými atakmi migrény vyžadujú medikamentóznu aj nefarmakologickú profylaktickú liečbu. Estrogénové kožné náplaste 4 dni pred a 4 dni po začiatku menštruácie, podávanie triptánov 2x denne 5 dní v období pred začatím a po začatí menštruácie, predstavujú účinnú formu krátkodobej profylaxie menštruačnej migrény. Hormonálna antikoncepcia môže byť úspešná pri dlhodobej profylaxii menštruačnej a predmenštruačnej migrény.

Kľúčové slová: patofyziológia, predmenštruačná a menštruačná migréna, estrogény, triptány, profylaktická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MENSTRUAL AND PREMENSTRAUL MIGRAINE

Prior to puberty, the occurence of migraine is equal in both sexes – 4%. In adulthood the migraine occurs in 17% of females and only in 5% of males. The attack of migraine is usually brought about by a combination of several triggering factors. Individual factors are, as a rule, well tolerated, however, in women at reproductive age has menstruation an important role in in the development of migraine attacks. According to migraine timing in relation to menstruation, there are 3 types of migraine in women: Nonmenstrual migraine, premenstrual migraine and menstrual migraine . migraine attacks develop from 1 day before to 4 days after the beginning of menstruation. Menstrual migraine is most likely due to estrogen withdrawal, which may trigger migraine attacks in susceptile women. Menstrual migraine occasionally develops attacks without time link to menstruation. In true menstrual migraine (TMM) attacks of migraine do not appear out of the menstruation period. TMM afflicts 14% of women suffering from migraine. The symptoms of TMM are identical with those of migraine without aura, but their intensity is very strong, disabling the afflicted women professionally as well as socially. Mild to moderate migraine attacks are treated with antiemetics (metoclopramide or domperidone) in combination with analgesics (aspirin, paracetamol, ibuprofen, naproxen, diclofenac). Moderate and severe attacks are treated with 5HT 1B/1D receptor agonist (triptans). Introduction of triptans represent a significant progress in acute treatment of migraine. Women with frequent and severe attacks need medical and nonpharmacological migraine prophylaxis. Drug of first choice for menstrual migraine are nonsteroidal antiinflammatory agents. Estrogen therapy and triptans have been proven effective for shortterm prevention of menstrual migraine. Oral contraceptives may be used for longterm preventive therapy.

Keywords: pathophysiology, premenstrual and menstrual migraine, estrogen, triptans, prophylactic therapies.