Via practica 4/2004

Meningokoková meningitída a sepsa – naliehavá príhoda v ambulancii

MUDr. Igor Stankovič, CSc.

Oba prejavy meningokokovej infekcie meningitída aj sepsa predstavujú akútne život ohrozujúce stavy, ktoré môžu v krátkom čase vyústiť do smrti jedincov tešiacich sa dobrému zdraviu. Napriek spoločnej etiológii sa výrazne líšia v prognóze prežitia. Príznaky meningokokovej sepsy bez známok ložiskovej infekcie sú často prehliadnuté alebo podcenené a pacient sa dostáva do nemocnice v čase, kedy sa mu nepodarí pomôcť ani na špičkových pracoviskách. Od začiatku ochorenia až po smrť nemusí uplynúť ani 12–24 hodín. Na druhej strane u pacienta s meningokokovou meningitídou bez závažnejších prejavov sepsy a krvácania, kde dominujú príznaky dráždenia mozgových blán, býva správna diagnóza stanovená už v teréne. Klinické syndrómy meningokokového ochorenia sú veľmi variabilné s prejavmi od fulminantného až po chronický priebeh v trvaní niekoľkých týždňov. Včasné rozpoznanie invazívneho meningokokového ochorenia a okamžité podanie antibiotika zabráni fulminantnému priebehu s možným letálnym koncom.

Kľúčové slová: meningokoková meningitída, meningokoková sepsa, Waterhouse-Friderichsenov syndróm, petechie, DIC.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť