Via practica 2/2017

Lingua geographica (mapovitý jazyk)

MUDr. Silvia Timková, PhD., Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., Doc. MUDr. Ján Vodrážka, CSc., MDDr. Marcel Riznič, PhD., MUDr. Jozef Minčík, PhD., MDDr. Andrea Konečná

Autori opisujú klinickú problematiku lingua geopraphica (LG), ktorá sa objavuje v detskom veku, u mladých dospelých, v dospelosti a v staršom veku. Opisujú klinický obraz lézie, výskyt, prehľad predpokladaných príčin a diferenciálnu diagnostiku oproti glossitis atrophica. Autori okrem známych poznatkov uvádzajú, že glositis areata migrans je jeden z typov LG a často je pozorovaný pri infekcii Helicobacter pylori a psoriáze. Konštatujú, že lézie sa môžu zhoršovať pri psychických zmenách a u žien počas menštruačného cyklu. Autori uvádzajú, že v súčasnom období sa vedú diskusie o tom, či LG nie je slizničným prejavom erythema migrans pri lymskej borelióze.

Kľúčové slová: lingua geographica (LG), mapovitý jazyk, glossitis areata migrans

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Linqua geographica (geographical tongue)

Authors in this work delineate the problematic of lingua geographica (GT), which occurs in children, young adults, during adulthood and also at older age. They describe clinical picture of lesions, occurrence, an overview of the presumed cause and differential diagnosis compared to glossitis atrophica. Authors also indicate, besides generally known facts, that glossitis areata migrans is one of the GT types very often found in connection with Helicobacter pylori infection or psoriasis. They note that lesions may exacerbate by psychical changes or during menstruation cycle. Another part of work mentions the discussions held in this field around possibility of GT being a mucosal manifestation of erythema migrans at Lyme disease.

Keywords: lingua geographica (GT), geographic tongue, glositis areata migrans