Via practica 1/2006

Liečebná rehabilitácia, fyzikálna terapia a kúpeľná liečba – indikácie praktického lekára

MUDr. František Štefanec

Metódy odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR) ak sú včas, správne a individuálne indikované, sú pre pacientov bezpečné, bez nežiaducich účinkov (NÚ), efektívne a nebolestivé. Sú riešením zvlášť u pacientov, u ktorých je kontraindikovaná medikamentózna liečba kvôli alergii na lieky alebo NÚ z liekov, poškodeniu vnútorných orgánov a u pacientov, keď je potrebné pôsobiť iba lokálne. Hlavný cieľ metód FBLR je obnova porušenej funkcie, úprava rovnováhy v svalovom systéme a zvládnutie bolesti. Analgetický efekt fyzikálnej terapie (FT) možno dosiahnuť viacerými spôsobmi.

Kľúčové slová: fyzikálna terapia, liečebná rehabilitácia, kúpeľné liečebné metódy, úprava funkcie, svalová dysbalancia, analgetický efekt.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MEDICAL REHABILITATION, PHYSICAL THERAPY AND SPA TREATMENT – INDICATIONS FOR GENERAL PRACTITIONER

Methods of Physiatry, Balneology and Medical Rehabilitation (FBLR) – if they are promptly, correctly and individually indicated – are for patients safe, without side effects efective and without pain. They are solution for patients where is kontraindicated medicamentous therapy because of allergy or side effects from medicaments, damages of internal organs and for patients where we need to act only locally. The main target of methods of FBLR is to restore disturbed funcion , to redress the balance in muscle system and relief of pain . Analgetic effect of Physical Therapy (FT) can be obtained by more ways.

Keywords: physical therapy, medical rehabilitation, spa treatment methods, restored function, muscle dysbalance, analgetic effect.