Via practica 12/2006

Liečba nespavosti

MUDr. Mária Tormašiová, PhD., MUDr. Eva Feketeová

Nespavosť postihuje takmer jednu tretinu populácie s nedocenenými socio-ekonomickými a zdravotnými následkami, na ktorých môžu participovať aj neadekvátne terapeutické postupy. Trendom vo farmakoterapii nespavosti sú agonisti benzodiazepinových receptorov a rovnocennou alternatívou je kognitivno-behaviorálna terapia. Liečba chronickej nespavosti je zdĺhavá, vyžaduje často kombináciu farmako- a psychoterapie a nie vždy je úspešná. Autori uvádzajú prehľad liečebných možností so zameraním na primárnu chronickú nespavosť.

Kľúčové slová: nespavosť, liečba, hypnotiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF INSOMNIA

Insomnia affects almost one third of the population and has underrated socioeconomic and health consequences, which can also be participated by inadequate therapeutical procedures. The trend in pharmacotherapy of insomnia is towards agonists of benzodiazepine receptors with a cognitive behavioral therapy as an equivalent alternative. Chronic insomnia treatment is tedious; it often requires a combination of pharmaco and psychotherapy and not always is it successful. The authors show an overview of treatment options with a focus on primary chronic insomnia.

Keywords: insomnia, therapy, hypnotic.