Via practica 3/2005

Lekár ako svedok a znalec v občiansko-právnom a trestnom konaní

Mgr. Soňa Medveďová, JUDr. MUDr. Peter Kováč

Lekár sa v súvislosti s výkonom svojho povolania často dostáva do styku s orgánmi činnými v trestnom konaní. Pritom môže mať postavenie svedka alebo znalca. Svedkovia i znalci majú v slovenskom trestnom práve odlišné postavenie. Autori sa zaoberajú špecifikami postavenia lekára ako svedka i znalca podľa v súčasnosti platnej legislatívy.

Kľúčové slová: lekár, znalec, svedok, procesné práva a povinnosti, trestné právo, Slovensko.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHYSICIAN AS WITNESS AND EXPERT WITNESS IN CIVIL LAW AND CRIMINAL JUSTICE

Physician in his daily praxis is sometimes forced to interact and cooperate with law enforcement officers and organizations. In such a situation the physician can as act as witness or expert witness. Processual rights and duties of an expert witness differ from rights and duties of witness in general. The authors present a short overview of the legislation related to the position of physician as witness and expert witness in Slovak criminal justice.

Keywords: physician, witness, expert witness, processual rights and duties, criminal justice, Slovakia.