Via practica 4/2010

Legionelózy – klinický obraz, epidemiológia, diagnostika a liečba

doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.

Legionelóza je infekčné ochorenie vyvolané gramnegatívnymi baktériami, legionelami. Môže prebiehať ako životohrozujúca atypická pneumónia, legionárska choroba alebo ako chrípke podobná nepneumonická forma, Pontiacka horúčka, niekedy i asymptomaticky. Vzniká inhaláciou vodného aerosólu kontaminovaného legionelami. V Európe sa ročne hlási 5000 – 6000 legionelových ochorení (incidencia 10 – 11/milión obyvateľov), na Slovensku je táto infekcia zriedkavá, ročne sa hlásilo 0 – 9 ochorení (incidencia 0,2 – 1,7/milión obyvateľov). Legionelóza sa diagnostikuje najmä kultiváciou vzoriek z dolných dýchacích ciest na BCYEα selektívnych pôdach, detekciou legionelového antigénu v moči a dôkazom špecifických protilátok sérologickými testami. V liečbe legionárskej choroby sa v súčasnosti používajú novšie makrolidové antibiotiká (makroazalidy) a fluorochinolóny (levofloxacín). Dávkovanie, dĺžka liečby, kombinácie sa volia podľa závažnosti ochorenia a rizikových faktorov (imunosupresia) pacientov.

Kľúčové slová: legionárska choroba, Pontiacka horúčka, legionely, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Legionelloses – clinical picture, epidemiology, diagnostics, therapy

Legionellosis is an infectious disease caused by gramnegative bacteria, legionellae. The disease could manifest as life threatening atypical pneumonia, Legionnaires´ disease or as flu-like nonpneumonic form, Pontiac fever, sometimes is the infection asymptomatic. It is caused by inhalation of water aerosol contaminated by legionellae. In Europe about 5 000 – 6 000 legionella cases are notified per year (incidence rate of 10 – 11 per million population), in Slovakia this infection is rare, 0 – 9 cases were notified per year (incidence rate of 0,2 – 1,7 per million population). The methods available to diagnose legionellosis are mainly culture of samples from lower respiratory system on BCYEα selective media, urinary antigen detection and detection of specific antibodies by serological tests. In therapy of Legionnaires´ disease newer macrolides (macroazalides) and fluoroquinolones (levofloxacin) are currently used. Dosage, duration of therapy, combinations should be recommended according to severity of disease and risk factors (immunosupression) of patients.

Keywords: Legionnaires´disease, Pontiac fever, legionellae, diagnostics, therapy