Via practica 1/2017

Laterálna epikondylitída – chronická entezopatia postihujúca nielen športovcov

MUDr. Peter Polan, PhD., MPH, MUDr. Jozef Kubašovský, PhDr. Peter Hermel

Laterálna epikondylitída (tenisový lakeť) patrí medzi najčastejšie entezopatie v ľudskom tele. Etiopatogenéza je multifaktoriálna, najčastejšie sa za príčinu považuje chronické preťažovanie a mikrotrauma. Patrí do skupiny entezopatií stredného veku. Pre diferenciálnu diagnostiku má význam podrobná anamnéza, klinické vyšetrenie, RTG vyšetrenie, v nejednoznačných prípadoch ultrazvukové vyšetrenie, termografia a scintigrafia. Cieľom liečby je redukovať bolesť a umožniť pacientovi návrat k plnej aktivite. V liečbe za optimálne považujeme začať konzervatívnym postupom, ktorý zahŕňa pokojový režim, lokálne a celkové podávanie protizápalových liekov, obstrekovú liečbu. Užívanie ortéz, tejpov, aplikácia fyzikálnej liečby a rehabilitácia sú súčasťou liečebného procesu, aj keď vo väčšine štúdií nepriniesli signifikantné zlepšenie stavu. Nevyhnutnou súčasťou liečby musí byť podrobné oboznámenie pacienta s povahou a charakterom ochorenia a dĺžkou liečby. Ak konzervatívna liečba nie je úspešná do 12 mesiacov, respektíve dochádza k opakovaným recidívam ťažkostí, indikujeme operačný výkon. Včasnou operačnou liečbou zamedzujeme vzniku štrukturálnych zmien v oblasti humeroradiálneho kĺbu a mäkkých tkanív. Typ operačnej liečby volíme podľa skúseností pracoviska. Otvorené, perkutánne a artroskopické techniky dokumentujú obdobné výsledky, pri artroskopických výkonoch bol zaznamenaný rýchlejší návrat k pôvodnej práci.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lateral epicondylitis – chronic enthesopathies related not only to athletes

Lateral epicondylitis is one of the most common in human body. Ethiopathogenesis is multifactorial with overuse and micro trauma being the most common causes. It is enthesopathies of the middle age. Detailed history, clinical examination and X-ray examination are important in the differential diagnosis; ultrasound, thermography and scintigraphy can assist in ambiguous cases. Goal of therapy is pain reduction and return to full activity. We suggest starting therapy with conservative treatment including rest, topical and systemic use of non-steroidal anti-inflammatory medication and injection therapy. Braces, tapes, rehabilitation and physical therapy are part of treatment too, however, their use was not associated with significant improvement in majority of the studies. Required aspect of the therapy is patient understanding with the nature and character of the disease and treatment duration. Failure of conservative therapy after 12 months or recurrences is indications for surgery. Early surgery can prevent structural changes in the humeroradial joint and in soft tissues. Type of surgery depends on experience of the surgeon. Open, percutaneous and arthroscopic techniques show similar results with faster return to work with arthroscopic procedure.

Keywords: lateral epicondylitis, tennis elbow, enthesopathy