Via practica 1/2011

Kvalita primárnej starostlivosti v Európe (QALICOPC – Projekt EÚ)

MUDr. Eva Jurgová, PhD.

Poskytovanie kvalitnej a efektívnej primárnej zdravotnej starostlivosti je už dlhšiu dobu predmetom záujmu zainteresovaných inštitúcií vo väčšine krajín Európy. Slovensko nie je v tomto smere výnimkou. Primárna starostlivosť je u nás už tradične poskytovaná praktickými lekármi pre dospelých a praktickými lekármi pre deti a dorast, kým vo väčšine európskych krajín ju poskytujú všeobecní praktici (General practitioners) alebo rodinní lekári (Family doctors). Odhliadnuc od tejto skutočnosti existujú isté spoločné problémy primárnej starostlivosti v celej Európe, pričom snaha o jej kvalitu, rovnoprávnosť v dostupnosti a efektívne využitie vložených finančných zdrojov patrí medzi tie najvýznamnejšie. Práve tejto problematike sa venuje projekt Európskej únie QALICOPC.

Kľúčové slová: primárna zdravotná starostlivosť, kvalita, rovnoprávnosť v dostupnosti, cena, efektívnosť, projekt QALICOPC.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Quality of primary health care in Europe (QALICOPC – EU Project)

One of the important subjects of interest of health care institutions in Europe is the Primary health care quality and effectiveness. Slovak republic is not an exception in this content. While in most European countries the Primary health care is provided by General practitioners or Family doctors, in Slovakia it is traditionally divided to two types of doctors: „Practitioners for adults“ and „Practitioners for children and adolescents“. Irrespective of the mentioned differences, there are certain common problems for Primary health care all over the Europe. Desire for quality, equal access and cost-effectiveness belongs to the most important. The EU project QALICOPC, introduced here, is focused on the mentioned topics.

Keywords: primary health care, quality, equal access, cost, effectiveness, QALICOPC project.