Via practica 6/2006

Kontraindikácie hormonálnej terapie v klimaktériu

MUDr. Zuzana Petrovičová

Postupným kumulovaním evidence based medicine poznatkov zameraných na hormonálnu terapiu (HT) v klimaktériu, dochádzalo k zmenám postoja ku kontraindikáciám pri HT. Mnohé chorobné stavy, v minulosti považované za prekážku HT sa v súčasnosti nejavia prekážkou jej užívania. V súčasnosti sú jasne definované monitorovacie schémy pri užívaní HT a veľký význam sa prikladá individualizovanému posudzovaniu pomeru prínos – riziko.

Kľúčové slová: hormonálna terapia, klimaktérium, kontraindikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Contra-indication of the Hormone Replacement Therapy in Climacteric

Gradual accummulations of evidence based medicine knowledge on substitutional hormone replacement therapy in climacteric changed the attitude towards contra-indications in HRT. Many conditions, previously considered as obstacle for HRT are currently not considered a contra-indication ANY MORE. There are clearly defined monitoring schedules for HRT and individualized consideration of risk-benefit is of great importance.

Keywords: hormonal replacement therapy; climacteric; contraindications.