Via practica 6/2014

Kombinačná hypolipidemická liečba v súčasnej klinickej praxi

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Epidemiologické, humánne genetické, experimentálne a intervenčné klinické štúdie ukázali, že zvýšená hladina LDL-cholesterolu (LDL-C) je spojená s aterosklerózou a zvýšeným rizikom kardio-cerebrovaskulárnych príhod. Súčasné štandardy prevencie kardio-cerebrovaskulárnych ochorení zdôrazňujú dôležitosť dosahovania cieľových hodnôt pre LDL-C a statíny sú prvolíniovou liečbou ako v sekundárnej, tak aj v primárnej prevencii. Napriek všetkému však aj statíny nedokážu splniť niektoré ciele. Iba nízke percento najrizikovejších pacientov, na maximálnych dávkach statínov alebo na ich maximálne tolerovaných dávkach, dosahuje cieľové hodnoty pre LDL-C. S narastajúcim počtom pacientov liečených statínmi sa čoraz viacej stretávame s nárastom intolerancie statínov. Ďalším problémom je non-adherenia k statínovej liečbe, ako aj vysoké reziduálne kardiovaskulárne riziko. V jeho ovplyvnení nám môže napomôcť kombinačná hypolipidemická liečba. V súčasnosti máme možnosť do kombinácie so statínmi pridávať ezetimib (ďalšia redukcia LDL-C) alebo fenofibrát (ovplyvnenie aterogénnej dyslipidémie). Donedávna sme mali možnosť využívať aj kombináciu statínu s niacínom. Kombinácia statínov s CETP inhibítormi – torcetrapibom a dalcetrapibom zlyhala. Významnú cestu druholíniovej liečby nastupujú v súčasnosti ľudské monoklonálne protilátky proti PCSK9. Využívanie kombinačnej liečby v našej klinickej praxi je však stále veľmi nízke.

Kľúčové slová: kombinačná hypolipidemická liečba, ezetimib, fenofibrát, niacín, CETP inhibítory, monoklonálne protilátky proti PCSK9.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Combined hypolipidemic therapy in current clinical practice

The epidemiological, human genetic, experimental and clinical intervention studies have shown that increased levels of LDL-cholesterol (LDL-C) are associated with atherosclerosis and increased risk of cardio-cerebrovascular events. The current standards for the prevention of cardio-cerebrovascular diseases emphasize the importance of achieving target levels for LDL-C. Statins have the largest medical evidence and they are the first line treatment in secondary prevention, as well as primary prevention. However, remain in clinical practice for statins some goals unfulfilled. Only a small percentage of high risk patients on the maximum doses of statins or on the maximum tolerated doses of statins, achieved target values for LDL-C. With an increasing number of patients treated with statins we faced with more statins intolerant patients. Another problem is the non adherence to statin treatment and the high residual cardiovascular risk. Using of the combined hypolipidemic therapy can us to help. Today we have the opportunity to add ezetimibe to statins (for further reduction of LDL-C) or fenofibrate (effect on atherogenic dyslipidaemia). Until recently, we had the opportunity to use also a combination of a statin with niacin. The combination of statins with inhibitors of CETP – torcetrapib and dalcetrapib failed. The near future will bring new opportunities – treatment with fully human monoclonal antibodies against PCSK9. The use of combination therapy in our clinical experience is still very low.

Keywords: combined hypolipidemic therapy, ezetimibe, fenofibrate, niacin, CETP inhibitors, human monoclonal antibodies against PCSK9.