Via practica 5/2021

Klinická výživa na Slovensku – neodmysliteľná súčasť komplexnej liečby

Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor, MUDr. Andrea Fojtová

Klinická výživa je významnou súčasťou zdravotnej starostlivosti o pacientov, ktorí štandardným príjmom potravy nie sú schopní pokryť všetky nároky, resp. potrebujú modifikované prístupy a zloženia výživy. Nie je to tak dávno, odkedy aj všeobecní lekári môžu samostatne, za presne stanovených podmienok manažovať enterálnu klinickú výživu, čím sa zabezpečila lepšia dostupnosť hradenej enterálnej výživy pre indikovanú skupinu pacientov v starostlivosti všeobecných lekárov. Na druhej strane na Slovensku aj napriek tomu, že už pred 30 rokmi bola skupinou nadšencov založená Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu, ktorej cieľom je snaha o akceptáciu postupov enterálnej a parenterálnej výživy z pohľadu poznatkov 21. storočia, stále absentuje komplexné a koncepčné riešenie problematiky klinickej výživy ako samostatného medicínskeho odboru. Na rozdiel od okolitých krajín na Slovensku nie je stále umožnené samostatné vzdelávanie lekárov v tejto tak potrebnej oblasti medicíny, čo je aj dôsledkom nedostatočného počtu kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov a tým aj nedostatočnej implementácie klinickej výživy do každodennej praxe pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Kľúčové slová: : klinická výživa, enterálna výživa, parenterálna výživa, preskripcia enterálnej výživy

Clinical nutrition in Slovakia

Clinical nutrition is a significant part of health care for the patients suffering from food intake problem and they need a modified approach and composition of nutrition. In year 2014, it was allowed that also general practitioners can independently, under precise conditions to manage enteral clinical nutrition, thereby ensuring a better availability of enteral nutrition for the indicated group of patients in general practitioners. On the other hand, in Slovakia, even before 30 years ago, the Slovak Society for Parenteral and Enteral Nutrition was established by a group of enthusiasts, aimed at accepting the enteral and parenteral nutrition from the perspective of the 21st century knowledge, still absent the comprehensive and conceptual solution of clinical nutrition as a separate medical field. Unlike surrounding countries in Slovakia lack the separate doctor’s education in field of clinical nutrition, which is also the result of the lack of qualified health professionals and thus the lack of implementation of clinical nutrition in everyday practice in providing healthcare.

Keywords: clinical nutrition, enteral nutrition, parenteral nutrition, prescription of enteral nutrition