Via practica 5/2012

Kliešťová meningoencefalitída v roku 2011, klinický priebeh a epidemiológia

MUDr. Jarmila Pertinačová

Kliešťová meningoencefalitída je akútne vírusové ochorenie centrálneho nervového systému. V roku 2011 bolo na území SR hlásených 108 prípadov tohto ochorenia, z toho klinické a epidemiologické údaje boli retrospektívne zistené u 92 pacientov. So stúpajúcim vekom pacientov sa zvyšoval i výskyt ochorení s maximom vo vekovej skupine 55- – 64-ročných dospelých (21 prípadov). Priemerný vek sledovaných pacientov bol 42,5 rokov v rozpätí 4 –77 rokov. Dvojfázový priebeh ochorenia bol zaznamenaný v 66 prípadoch (71,7 %). Ochorenie najčastejšie prebiehalo pod obrazom meningitídy (50,0 %), meningoencefalitída sa vyskytla u 30 pacientov (32,6 %). K rozvoju paretických komplikácií došlo u 12 osôb (13,0 %), v 1 prípade sa ochorenie končilo úmrtím. Postencefalitický syndróm bol diagnostikovaný u 25 (27,2 %) pacientov. Údaj o zaklieštení bol pozitívny v 73,9 %.

Kľúčové slová: kliešťová meningoencefalitída, klinický priebeh, epidemiológia, postencefalitický syndróm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tick-borne meningoencephalitis in 2011, clinical course and epidemiology

Tick-borne meningoencephalitis is acute viral disease of central nervous system. There were reported 108 TBE cases in Slovakia in 2011; clinical and epidemiological data were retrospectively collected in 92 ones. Incidence of the disease increased with increasing age of patients at maximum in a group of 55-64 year old individuals (21 cases). In the group of 4-77 year old monitored patients, the average age was 42.5 years. Biphasic course of the disease was documented in 66 cases (71.7%). The TBE disease was mostly presented as meningitis (50.0%) and meningoencephalitis was observed in 30 cases (32.6%). Paresis complication development occured in 12 cases (13.0%). TBE disease finished with death in one case. Postencephalitic syndrom was diagnosed in 25 cases (27.2%). Tick bite was positive in 73.9% cases.

Keywords: tick-borne meningoencephalitis, clinical course, epidemiology, post-encephalitic syndrome.