Via practica 2/2021

Kde končí bolesť hlavy a začína migréna

MUDr. Babeta Hofericová

V článku uvádzame základný prehľad najčastejších typov bolesti hlavy, s ktorými sa lekári prvého kontaktu môžu stretnúť vo svojich ambulanciách, pričom vychádzame z aktuálnej medzinárodnej klasifikácie bolestí hlavy. Článok je určený na edukáciu lekárov prvého kontaktu s cieľom zlepšenia manažmentu bolestí hlavy. Včasné stanovenie správnej diagnózy – typu bolesti hlavy – je prvým krokom k úspešnej liečbe. Od typu bolesti hlavy závisí aj to, či pacient môže byť liečený lekárom prvého kontaktu, alebo vyžaduje ďalšiu diagnostiku a liečbu u špecialistu.

Kľúčové slová: migréna, primárna bolesť hlavy, sekundárna bolesť hlavy

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Where headache ends and migraine begins

This article presents a brief summary of the most common types of headaches in clinical practice of primary care physicians, which is based on the recent international classification of headache disorders. The article is intended for the education of primary care physicians to improve headache management. Early and proper identification of headache type is the first step in adequate treatment. Headache type also determines if the patient can be managed by a primary care physician, or a specialist is needed for further diagnostic and treatment.

Keywords: migraine, primary headache, secondary headache