Via practica 1/2020

Kardioembolické cievne mozgové príhody

prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.

Kardioembolické cievne mozgové príhody sú častou príčinou infarktu mozgu. Práca sa zaoberá kardiálnymi príčinami embolizácie do CNS a ich manažmentom. K vyšetrovaciemu algoritmu patria zobrazovacie metódy mozgu (CT a MRI), zobrazenie extra- a intrakraniálnych mozgových artérií, 12-zvodový EKG záznam, monitorovanie srdcového rytmu dlhšie ako 24 hodín, echokardiografia a ďalšie vyšetrenia. V prevencii kardioembolizácie je indikovaná protidoštičková a antikoagulačná terapia.

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení, cievna mozgová príhoda, ischémia mozgu, embolizácia, antikoakogulačná liečba

Cardioembolic stroke

Cardioembolic stroke is a frequent cause of brain infarction. The article deals with cardiac causes of embolisation to central nervous system and their management. Diagnostic algorithm comprises brain imaging (CT and MRI), extra- and intracranial brain vessels imaging, 12 lead electrocardiography, echocardiography and other diagnostic procedures. In prevention of cardioembolism antiplatelet therapy and anticoagulation therapy is indicated.

Keywords: atrial fibrillation, stroke, brain ischemia, embolisation, anticoagulation therapy