Via practica 3/2015

Infekčné choroby u marginalizovaných skupín Rómov žijúcich v osadách

MUDr. Dana Hudáčková, prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.

Zdravie marginalizovaných skupín rómskeho obyvateľstva žijúcich v osadách je horšie ako zdravie majoritnej populácie. Je to spôsobené hlavne nedostatočnou úrovňou zdravotného uvedomenia a nižšou vzdelanosťou. Zvýšená chorobnosť rómskej populácie sa týka tak infekčných ochorení, ako aj neinfekčných ochorení. Z infekčných ochorení sa v porovnaní s majoritnou populáciou častejšie vyskytujú všetky typy infekcií, čo sa týka cesty prenosu. Je dôležité, aby si praktickí lekári prvého kontaktu uvedenú situáciu uvedomovali a aktívnym pôsobením prispievali k zvýšeniu zdravotného uvedomovania znevýhodnených skupín obyvateľov žijúcich v osadách.

Kľúčové slová: marginalizované skupiny, Rómovia, infekčné choroby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Infectious diseases in marginalized Roma communities living in settlements

Health of marginalized Roma population living in settlements is worse than the health of the majority population. This is mainly due to the insufficient level of health awareness and lower education. Increased morbidity in Roma communities is done by both – increased number of infectious diseases and non-infectious diseases. All types of infectious diseases, as to the transmission rout are more frequent in comparison to the majority population. It is important for general practitioners to be aware of that situation and actively contribute to increased health awareness of the disadvantaged population groups living in settlements.

Keywords: marginalized communities, Roma people, infectious diseases.