Via practica 3/2007

HODNOTENIE PUBERTY

prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.

Priebeh puberty vykazuje aj v rovnakej populácii veľký časový rozptyl, ale následnosť jednotlivých zmien je stála. Hodnotenie puberty je dnes štandardizované, jednoduché a nenáročné vyšetrenie. U chlapcov sa puberta hodnotí podľa ochlpenia a vývoja genitálií, u dievčat podľa ochlpenia a vývoja prsníkov. V práci sa uvádzajú štádia puberty a aktualizované Tannerove kritéria na hodnotenie jej fyziologického priebehu. Hodnotenie puberty by sa malo robiť pri každej návšteve adolescenta v ambulancii prvého kontaktu, pretože umožňuje včas zachytiť odchýlky od fyziologického priebehu puberty.

Kľúčové slová: puberta, vývoj genitálií, vývoj prsníkov, Tannerove kritéria, sekundárne pohlavné znaky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE EVALUATION OF THE PUBERTY

A course of puberty has also in the identical population a large difference in the time, but a sequence of the single changes is always the same. An evaluation of the puberty is standardized, simple and non pretentious examination. In boys is the evaluation of the puberty according to pubic hair and genital evolution, in girls according to pubic hair and breasts evolution. In this article are defined the puberty stadiums and actual Tanner´s criteria for evaluation of their physiological course. The evaluation of the puberty is suitable to examine in every adolescent visit in the ambulance of the first contact doctor, because it permits early to demonstrate a differences from the physiological course of the puberty.

Keywords: puberty, the genital evolution, the breasts evolution, Tanner´s criteria, secondary sexual signs.