Via practica 2/2023

Hidradenitis suppurativa. Možnosti liečby a naše skúsenosti

JUDr. MUDr. Tomáš Uhrin, PhD.

Hidradenitis suppurativa (HS, diagnóza L73.2) je chronické recidivujúce zápalové ochorenie kože, ktoré sa zvyčajne manifestuje po puberte. Diagnóza sa určuje na základe klinicky typických príznakov (uzlov, abscesov, sínusových traktov) v miestach záhybov kože, ktoré recidivujú s prechodom do chronicity. Liečba pacientov s HS závisí od závažnosti ochorenia a od jeho aktivity. Rozvoj ochorenia i počet postihnutých oblastí je u pacientov individuálny. V niektorých prípadoch sa ochorenie dlhodobo prejavuje len v jednej anatomickej oblasti, ďalšia pribudne až po mnohých rokoch, niekedy vôbec. U niektorých pacientov sa roky tvoria „len“ zapálené uzly, u iných v priebehu pár mesiacov vznikajú fistuly a ochorenie až prekvapivo rýchlo napreduje. Samotné prejavy, tvorba bolestivých uzlov a permanentne tečúcich fistúl, podmieňujú to, čo pacienta primárne trápi najviac – chronická bolesť a obrovská psychosociálna stigmatizácia. Pacienti so stredne závažnou až závažnou HS podobne ako pacienti s ťažkou psoriázou trpia depresiou a najmä pocitom menejcennosti.

Kľúčové slová: hidradenitis suppurativa, stupne závažnosti, liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Hidradenitis suppurativa. Treatment options and our experience

Hidradenitis suppurativa (HS, diagnosis L73.2) is a chronic, relapsing, inflammatory skin condition that typically occurs after puberty. The diagnosis is made clinically based on typical lesions (nodules, abscesses, sinus tracts), locations (skin folds), and nature of elapses and chronicity. The treatment of HS depends on the severity of the disease and on its activity. The development of the disease and the number of affected areas is individual in patients. Occasionally, for many years, only one area has come, and another area will come to a halt after many years, sometimes at all. In some patients, years are formed by “only” ignited nodes, some occurring within a few months with fistulas, and the disease is surprisingly fast advancing. The symptoms themselves, the formation of sore nodes and permanently flowing fistulas, determine what the patient is most concerned about – chronic pain and enormous psychosocial stigma. Patients with moderate to severe HS suffer, as well as those with severe psoriasis, from depression and less valuable.

Keywords: hidradenitis suppurativa, degree of severity, treatment