Via practica 2/2015

Herpes zoster: závažná, ale preventabilná choroba

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Herpes zoster (HZ) je závažným prejavom perzistujúcej infekcie vírusom varicella-zoster. Prejavuje sa prevažne u dospelých, hlavným rizikovým faktorom je vek a s ním súvisiaca postupná depresia bunkovej imunity. Je logické, že najrizikovejšiu skupinu tvoria imunokompromitovaní jedinci. I keď ide vo väčšine prípadov o samolimitujúce ochorenie, u významnej časti sa priebeh komplikuje, viscerálne komplikácie môžu viesť u jedincov so závažnou imunodeficienciou k smrti pacienta. Jednou z najčastejších komplikácií významne ovplyv-ňujúcich kvalitu života je postherpetická neuralgia. Moderná medicína však mení HZ na preventabilnú chorobu. Očkovanie 50-ročných a starších významne znižuje pravdepodobnosť prekonania HZ a jeho komplikácií.

Kľúčové slová: herpes zoster, postherpetická neuralgia, populácia seniorov, očkovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Herpes zoster: serious, but preventable disease

Herpes zoster (HZ) is serious expression of persistent infection with varicella-zoster virus. It demonstrates dominantly in adults. Main risk factor is age and connected consecutive depression of cellular immunity. It is logical, that most risky are patients with secondary immunodeficiency. In most cases HZ is self-limited disease, however, significant proportion of cases is accompanied with complications, among them visceral complications may be fatal. Postherpetic neuralgia is one of most common complications with significant impact on quality of life. However, modern medicine makes HZ preventable disease. Vaccination of persons 50 and more years old significantly reduces probability of HZ and its complications.

Keywords: herpes zoster, post-herpetic neuralgia, senior population, vaccination.