Via practica 1/2018

Glossitis atrophica (Vyhladený jazyk)

MDDr. Marcel Riznič, PhD., Doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., MUDr. Silvia Timková, PhD., MDDr. Martina Kyjovská Čičváková

Atrofická glositída sa prejavuje atrofiou vláknitých a hubovitých papíl jazyka. Toto ochorenie postihuje hlavne starších a oslabených pacientov a je často spôsobené nedostatkom výživy, s príznakmi bolesti, pálenia jazyka a celej dutiny ústnej. V súčasnosti je glossitis atrophica najčastejšie pozorovaný pri anemickom syndróme, celiakii, nedostatku vitamínov, Plummer-Vinsonovom syndróme a Sjögrenovom syndróme. Autori v článku opisujú klinický obraz glossitis atrophica s prehľadom súčasných názorov na príčiny tohto chorobného stavu. Pozornosť zameriavajú na klinický obraz a symptomatológiu so súvislosťami vzniku tejto nozologickej jednotky. Klinický obraz je dokumentovaný farebnými fotografiami.

Kľúčové slová: glossitis atrophica, vyhladený jazyk, nedostatok vitamínov

Atrophic glossitis (Glazed tongue)

Atrophic glossitis occurs by atrophy of the filiform and fungiform papillae of the tongue. This condition mainly affects elderly and debilitated patients with symptoms such as pain, burning of the tongue and whole oral cavity. On the present, atrophic glossitis is most commonly seen in the anaemic syndrome, celiac disease, vitamin deficiency, Plummer-Vinson syndrome, and Sjögren‘s syndrome. The authors describe the clinical picture of atrophic glossitis with an outline of current views on the causes of this condition. Attention is focused on the clinical picture and symptomatology with the context of this nozological unit. The clinical picture is documented by color photographs.

Keywords: atrophic glossitis, glazed tongue, lack of vitamins