Via practica 4/2005

Farmakoterapia ischemickej choroby srdca z pohľadu potrieb a možností ambulantnej sféry

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.; prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc.

Článok opisuje princípy farmakologickej liečby ischemickej choroby srdca. Sústreďuje sa predovšetkým na symptomatickú liečbu, ktorá je zameraná na odstránenie a predchádzanie angíne pektoris. Týmto cieľom slúžia tri základné skupiny liekov: betablokátory, antagonisty kalciového kanála a nitráty. Za lieky prvej voľby v chronickej liečbe sa považujú betablokátory. Miesto nitrátov je predovšetkým v potlačení akútnej bolesti. V ostatnom čase sa ukázala účinnosť aj látok priaznivo ovplyvňujúcich metabolizmus myokardu, z ktorých je u nás dostupný trimetazidín.

Kľúčové slová: Ischemická choroba srdca, angína pektoris, symptomatická liečba, farmakoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

FARMAKOTHERAPY OF THE ISCHEMIC HEART DISEASE, REQUIREMENTS AND POSSIBILITIES OF THE OUTPATIENT CARE

Paper describes principles of pharmacotherapy of ischemic heart disease. Authors focused dominantly on symptomatic therapy concentrating to elimination and prevention of anginal attacks. There are three main groups of drugs for achieving these goals: beta blockers, calcium antagonists and nitrates. Beta-blockers are considered drugs of first choice for chronic treatment. Nitrates are used namely in a acute anginal attack. Recently drugs operate through opimalization of myocyte metabolism such as trimetazidin showed to be effective.

Keywords: Ischemic heart disease, angina pectoris, symptomatic treatments, farmacotherapy.